НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година

Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни през 2016 г.

От връзките по-долу можете да се запознаете с желаните доклади от проверки.
ТЕЦ Контурглобал Марица изток 3 485 Kb (PDF) свали
Е. Миролио ЕАД , площадка гр. Ямбол 385 Kb (PDF) свали
Прогрес АД, гр. Стара Загора 507 Kb (PDF) свали
ЕЙ И ЕС -3С Марица Изток 1 479 Kb (PDF) свали
"Аякс-1" ЕООД, гр.Димитровград, площадка с. Пъстрен, общ. Опан. 370 Kb (PDF) свали
”Панхим” ООД, гр. Стара Загора. 472 Kb (PDF) свали
община Елхово. 301 Kb (PDF) свали
"Джени Груп" ЕООД с. Панаретовци 335 Kb (PDF) свали
"Брикел" ЕАД, Гълъбово 634 Kb (PDF) свали
"Арсенал" АД, гр. Казанлък 366 Kb (PDF) свали
Е. Миролио ЕАД , площадка гр. Сливен 364 Kb (PDF) свали
"БалБок Инженеринг" АД, площадка Стара Загора 341 Kb (PDF) свали
"Арсенал" АД,завод 4, площадка гр. Мъглиж 443 Kb (PDF) свали
"ТЕЦ Марица Изток 2 " ЕАД 775 Kb (PDF) свали
"Градус 1" ООД, Площадка с. Рупките 198 Kb (PDF) свали
"Градус 1" ООД, Площадка гр. Чирпан 170 Kb (PDF) свали
"Топлофикация - Сливен" ЕАД 595 Kb (PDF) свали
"Градус-1" ООД, Площадка с. Зимница 379 Kb (PDF) свали
"Градус - 1" ООД, Площадка Птицекомбинат "Ямбол" 369 Kb (PDF) свали
ЕТ "Градус - Иван Ангелов 55" , Площадка село Баня 450 Kb (PDF) свали
"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД 499 Kb (PDF) свали
Регионално депо за не опасни отпадъци гр. Ямбол 507 Kb (PDF) свали