НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Публични регистри

Тук можете да намерите списък с препратки към публичните регистри поддържани от РИОСВ-Стара Загора по съответните направления:
 1. Ежедневен бюлетин за състоянието на въздуха
 2. Месечен мониторинг на атмосферния въздух
 3. Регистър по чл. 30 "л" от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)
 4. Решения по Преценка за ОВОС и Екологична оценка (ЕО)
 5. Решения по ОВОС
 6. Становища по ЕО
 7. Съобщения за първо уведомяване
 8. Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
 9. Регистри за процедури по ОВОС и ЕО
 10. Национален регистър на лицата извършващи дейности с отпадъци
 11. Издадени разрешителни за дейности с отпадъци
 12. Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци
 13. Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни
 14. Публичен регистър на Декларациите по чл.12 от ЗПУКИ на служителите от РИОСВ-Стара Загора
 15. Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Стара Загора
 16. Комплексни проверки
 17. Месечни отчети на контролната дейност 
 18. Доклади от извършени проверки по комплексни разрешителни 
 19. Отчети на контролната дейност 
 20. Постъпили сигнали на "зелен" телефон 
 21. Достъп до обществена информация 
 22. Доклади за състоянието на околната среда 
 23. Списък на административните актове издадени от директора на РИОСВ - Стара Загора
 24. Регистър на защитените територии и защитените зони в България