НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Публични регистри

Тук можете да намерите списък с препратки към публичните регистри поддържани от РИОСВ-Стара Загора по съответните направления:
 1. Ежедневен бюлетин за състоянието на въздуха
 2. Месечен мониторинг на атмосферния въздух
 3. Регистър по чл. 30 "л" от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)
 4. Решения по Преценка за ОВОС и Екологична оценка (ЕО)
 5. Решения по ОВОС
 6. Становища по ЕО
 7. Съобщения за първо уведомяване
 8. Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
 9. Регистри за процедури по ОВОС и ЕО
 10. Национален регистър на лицата извършващи дейности с отпадъци
 11. Издадени разрешителни за дейности с отпадъци
 12. Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци
 13. Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни
 14. Публичен регистър на Декларациите по чл.12 от ЗПУКИ на служителите от РИОСВ-Стара Загора
 15. Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Стара Загора
 16. Комплексни проверки
 17. Месечни отчети на контролната дейност 
 18. Доклади от извършени проверки по комплексни разрешителни 
 19. Отчети на контролната дейност 
 20. Постъпили сигнали на "зелен" телефон 
 21. Достъп до обществена информация 
 22. Доклади за състоянието на околната среда 
 23. Списък на административните актове издадени от директора на РИОСВ - Стара Загора
 24. Регистър на защитените територии и защитените зони в България