НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               





 

Заплащане на носителите на информация

Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето. Във връзка с чл. 30 от ЗООС, компетентните органи предоставят помежду си налична първична и предварително обработена информация за околната среда, както и на общински администрации и учащи се.
Заплащането при предоставяне на нарочно обработена информация се договаря за всеки конкретен случай - чл. 29 от ЗООС.

Такси по чл. 20 от ЗДОИ и Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г.

1. Дискета - 1бр. – 0,50 лв.
2. CD - 1 бр. – 0,50 лв.
3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.
4. Разпечатване - 1 страница (А4) - 0,12лв.
5. Ксерокопие - 1 страница (А4) - 0,09 лв.
6. Факс - 1 страница (А4) - 0,60 лв.
7. Видеокасета - 1 брой – 3, 25 лв.
8. Аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.
9. Писмена справка – 1 страница (А4) - 1,59 лв.

Посочените стойности не включват ДДС.