НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

Пресконференция

На 11.12.2018г. в Народно читалище „Развитие – 1893 г.” в гр. Елхово се проведе пресконференция в изпълнение на проект „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана”(№BG16M1OP002-3.007-0010-C01) с бенефициент РИОСВ – Стара Загора. 
Екипът за управление на проекта представи на пресконференцията кратко описание на проекта, предвидените за изпълнение дейности и техните срокове, както и очакваните резултати от реализацията на проекта. 

     

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ 91F0 и 92A0 В ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ (ПР) „ДОЛНА ТОПЧИЯ” И „БАЛАБАНА”   (№BG16M1OP002-3.007-0010-C01 )

           

            РИОСВ - Стара Загора, бенефициент по „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.”, организира пресконференция, на която ще представи дейности по  проектПодобряване  природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана(№BG16M1OP002-3.007-0010-C01). 
            Проектът е одобрен със Заповед № РД-ОП-95/26.09.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати" от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.". Общата стойност на проекта е 547 058,82 лева, от които 465 000,00 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 82 058,82 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Проектът предвижда изпълнението на дейности в Поддържан резерват (ПР) „Долна Топчия” в землището на гр.Елхово и в землището на с.Трънково, общ.Елхово, в Поддържан резерват (ПР) „Балабана” в землището на гр.Елхово, общ.Елхово и в защитена зона „Река Тунджа – 2” с код BG0000195 за опазване на природните местообитания и местообитания на видове (без птици) от мрежата Натура 2000. Основните дейности по проекта са :
  • Дейност 1: Комплексни предпроектни проучвания за оводняване на ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана” с цел изготвяне на най-подходящи технически решения;
  • Дейност 2: Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана базиран на резултатите от извършените комплексни предпроектни проучвания;
  • Дейност 3: Реализиране на заложените дейности в техническия проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана”;
  • Дейност 4:  Отстраняване на инвазивни видове, почвоподготовка, засаждане и отглеждане на залесителен материал в ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана”
  • Дейност 5:  Закупуване и поставяне на 2 броя бариери в началото на пътеките за посетители в резерватните територии;
  • Дейност 6:   Спомагателни дейности;
  • Дейност 7: Информация и комуникация -  Предвидени са две пресконференции и изготвяне на рекламни и промоционални материали;
  • Дейност 8:  Организация и управление.
Реализирането на предвидените дейности по проекта ще допринесе за постигане целите на приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие”, както и за целите на процедурата за подобряване на природозащитното състояние на видовете и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадаща в поддържаните резервати.
 
            Пресконференцията ще се състои на 11 декември т.г., от 11.30 часа в Репетиционна зала в Народно читалище „ Развитие – 1893 г.” , гр.Елхово, ул. „Родопи” № 1.
            РИОСВ – Стара Загора кани представителите на национални, регионални и местни медии, както и журналисти на свободна практика и представители на институции, с интерес към природозащитата и опазванeто но околната среда, да участват в пресконференцията и да се запознаят с проекта.
 
За контакти: Женя Мочева
042/692 226, 0884542042
e-mail: mochevastz@abv.bg
Дата: 04.12.2018 г.

Информация:

На територията на РИОСВ-Стара Загора към настоящия момент има стартирал един проект по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020":

Проект : 
Подобряване  природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана” (№BG16M1OP002-3.007-0010) 

Одобрен за финансиране със Заповед № РД-ОП-95/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите.


Повече информация за проекта можете да получите от прикачените по-долу документи.
проект по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020": 349 Kb (pdf) свали