НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Антикорупция

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служители от РИОСВ - Стара Загора, могат да се подават по някой от следните начини:

- чрез деловодството на РИОСВ - Стара Загора, на адрес гр. Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" № 2;

- чрез „Кутия за жалби и сигнали, свързани с корупция и неправомерни служебни действия от страна на служителите на РИОСВ - Стара Загора“, находяща се в административната сграда на ул. "Стара планина" № 2;
 
- на електронен адрес: office@stz.riew.gov.bg
 
- чрез форма за внасяне на сигнал на страницата Национален съвет по антикорупционни политики
 
При подаване на сигнали се предоставят следните данни:
 
• Две имена,
 
• адрес за кореспонденция,
 
• телефон за контакт,
 
• данни за институциите, които вече са информирани,
 
• електронен адрес.
 
Важно!
Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”
 
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
 
В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.
 
Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите.
 
Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Вътрешни правила за организацията, реда за извършване на проверки и воденето на регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и за установяване на конфликт на интереси в РИОСВ - Стара Загора
 
РИОСВ – Стара Загора извършва контролната си дейност /комплексни или съвместни проверки/ на база въвеждането на ротационен принцип, както следва: 
        - Планираната проверка на обект, задължително се извършва най-малко от двама експерти;
        - Експертите, изготвили разрешителни и/или регистрационни документи за даден обект, не могат да участват в проверките на същия обект;
   - Проверките по изпълнение на условията, поставени в Решения по ОВОС, Становища по ЕО, Решения по ОС или Решения по преценка за извършване на ОВОС, ЕО и ОС, задължително участват експерти по компоненти и фактори на околната среда (имащи компетенции по изпълнение на поставените условия);
       - При системни сигнали за един и същ обект, проверките на отделните сигнали се извършват от различни експерти;
         - Не се допуска планираните проверки на даден обект, да се извършват от едни и същи експерти, в рамките на повече от две години.  
       - При подадени жалби и сигнали за замърсяване на водни обекти, проверките се извършват съвместно с експерти от БД; 
     - Когато сигналът или жалбата е от компетентността и на други институции, съвместните проверки се извършват с тяхно участие (напр. Общини, ОБДХ, РЗИ, МВР и други).
 
==============================================================================
==============================================================================
 
С цел бързото предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от нарушение, попадащо в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН, сигналът следва да се подава приоритетно чрез изградения в ИАОС канал за вътрешно подаване на сигнали и по-конкретно:

- писмен сигнал - може да изпратите попълнен образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, положите подпис и изпратите формуляра в запечатан плик „Вътрешно подаване на сигнали“, или на адрес:, гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2, деловодство – от 9,00 до 17,30 часа всеки работен ден без прекъсване.

- по електронен път -  може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните Част I – V включително, подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: signal@stz.riew.gov.bg.

- устен сигнал -  до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали на тел.: 042/692 233 (телефонните разговори не се записват), на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2 с искане за провеждане на среща с длъжностното лице.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране – да подадат сигнал чрез посочения по-горе вътрешен канал за подаване на сигнали, чрез публично оповестяване на информацията за нарушенията и/или като подадат сигнала до Централния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ №2, имейл: kzld@cpdp.bg. Повече информация относно реда и начина на подаване на сигнали до Комисията във връзка със ЗЗЛПСПОИН може да откриете на нейната интернет страница: https://www.cpdp.bg.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Важно!

• Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието, на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

• Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

• Съгласно чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН се предвиждат глоби в размер от 3000 лв. до 7000 лв. за недобросъвестни податели на сигнали, съдържащи невярна информация!