НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Антикорупция

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служители от РИОСВ - Стара Загора, могат да се подават по някой от следните начини:

- чрез деловодството на РИОСВ - Стара Загора, на адрес гр. Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" № 2;

- чрез „Кутия за жалби и сигнали, свързани с корупция и неправомерни служебни действия от страна на служителите на РИОСВ - Стара Загора“, находяща се в административната сграда на ул. "Стара планина" № 2;
 
- на електронен адрес: office@stz.riew.gov.bg
 
- чрез форма за внасяне на сигнал на страницата Национален съвет по антикорупционни политики
 
При подаване на сигнали се предоставят следните данни:
 
• Две имена,
 
• адрес за кореспонденция,
 
• телефон за контакт,
 
• данни за институциите, които вече са информирани,
 
• електронен адрес.
 
Важно!
Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”
 
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
 
В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.
 
Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите.
 
Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Вътрешни правила за организацията, реда за извършване на проверки и воденето на регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и за установяване на конфликт на интереси в РИОСВ - Стара Загора
 
РИОСВ – Стара Загора извършва контролната си дейност /комплексни или съвместни проверки/ на база въвеждането на ротационен принцип, както следва: 
            - Планираната проверка на обект, задължително се извършва най-малко от двама експерти;
            - Експертите, изготвили разрешителни и/или регистрационни документи за даден обект, не могат да участват в проверките на същия обект;
           - Проверките по изпълнение на условията, поставени в Решения по ОВОС, Становища по ЕО, Решения по ОС или Решения по преценка за извършване на ОВОС, ЕО и ОС, задължително участват експерти по компоненти и фактори на околната среда (имащи компетенции по изпълнение на поставените условия);
            - При системни сигнали за един и същ обект, проверките на отделните сигнали се извършват от различни експерти;
            - Не се допуска планираните проверки на даден обект, да се извършват от едни и същи експерти, в рамките на повече от две години.  
            - При подадени жалби и сигнали за замърсяване на водни обекти, проверките се извършват съвместно с експерти от БД; 
             - Когато сигналът или жалбата е от компетентността и на други институции, съвместните проверки се извършват с тяхно участие (напр. Общини, ОБДХ, РЗИ, МВР и други).