НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2020 година

Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни през 2020 г.

"Лемприер Уул" ЕООД, гр. Сливен 440 Kb (pdf) свали
"Мини Марица Изток" ЕАД, гр. Раднево 231 Kb (pdf) свали
"Минералкомерс" АД, гр. Стара Загора 273 Kb (pdf) свали
"Репродуктор по свиневъдство" АД, с. Калчево, общ. Тунджа 247 Kb (pdf) свали
"Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора", площадка с. Ракитница, общ. Стара Загора 328 Kb (pdf) свали
"Балбок Инженеринг" АД, гр. София 219 Kb (pdf) свали
"Ембул Инвестмънт" АД, гр. Стара Загора 300 Kb (pdf) свали
"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД, филиал Тенево 346 Kb (pdf) свали
"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, с. Ковачево 2 Mb (pdf) свали
Община Елхово, "Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово в землището на с. Добрич" 354 Kb (pdf) свали
"Топлофикация-Сливен" ЕАД, гр. Сливен 353 Kb (pdf) свали
"Градус-3" АД, гр. Нова Загора 321 Kb (pdf) свали
"Джени Груп" ЕООД, с. Панаретовци, общ. Сливен 255 Kb (pdf) свали
"Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово 378 Kb (pdf) свали
"Ей и Ес - Марица Изток 1" ЕООД, гр. Гълъбово 328 Kb (pdf) свали
"Ей и Ес -3С Марица Изток 1" ЕООД, гр. Гълъбово 439 Kb (pdf) свали
"Арсенал" АД, гр. Казанлък 275 Kb (pdf) свали
"Градус-1" ЕООД, гр. Стара Загора 266 Kb (pdf) свали
"Арсенал" АД, гр. Казанлък 353 Kb (pdf) свали