Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година

Публикувано на 30.06.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на малка винарска изба” в имот с № 029008, местност „До село” в землището на с.Меден кладенец, общ.Тунджа, обл.Ямбол.

Публикувано на 09.06.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2017 г.  инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначение за обект: „БС 5141” за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура в част от поземлен имот с идентификатор 43459.47.30 по КККР на с. Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол”
РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2017 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост на  инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване на имоти с № 061137, 061138 и 061139 от пасище, мера на овощна градина”
 

Публикувано на 19.05.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/ 2017 г.  инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с № 72761.57.73, местност „Градище” в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград”

Публикувано на 12.05.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-09-ОС/ 2017 г. инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на завод за производство на гипсови строителни плоскости и площадка за съхранение на технически гипс в имот № 001129 в землището на с.Обручище, с ЕКАТТЕ 53134, община Гълъбово с цел промяна предназначението на земята за производствено - складови дейности”.

Публикувано на 21.04.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-08-ОС/ 2017 г. съгласуване осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане на лавандула в имоти №087020 и №087021, маслодайна роза в имоти № 092002 и № 078012, ливада в имот № 164009 в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък и създаване на овощна градина с череши в имот № 083015 в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък” 

Публикувано на 07.04.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-07-ОС/ 2017 г. съгласуване осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за „Производствена база за екологично чисти продукти и хотелска база” в поземлен имот с идентификатор 27499.331.461 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

Публикувано на 24.03.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-06-ОС/ 2017 г. искане да бъде отменено Решение № СЗ-4-ОС/ 2017 г. от 28.02.2017 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение „Създаване на 19,861 дка трайни насаждения от череши в имоти №№ 024014, 024015, 024016 и 024018 в землището на с.Тополчане, общ. Сливен” с възложител Георги  Алексиев, гр.Сливен, общ.Сливен, кв. „Дружба”.