Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година

Публикувано на 11.12.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-37-ОС/ 2015 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост на инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване от дървета и самозалесили се храсти на изоставена нива в местност „Бегали” в имот № 068017 с площ от 9,075 дка в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово” от Георги Иванов Георгиев, с.Голям Дервент, общ.Елхово

Публикувано на 04.12.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-36-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в собствен поземлен имот № 300.33 в местност „АЙ БУНАР“ в землището на с.Пряпорец, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628, с възложител: Валери Митков Вълев, град Стара Загора

Публикувано на 20.11.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-34-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в имот № 305.241 в землището на с.Лясково, общ.Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628.
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-35-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Строителство на жилищна сграда в имот № 084167, м. ’’Габрова кория” в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628

Публикувано на 16.10.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-ЗЗ-ОС/ 2015 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост на горскостопанска програма (ГСП) за “Извеждане на възобновителна - групово- постепенна сеч с интензивност 20 % в отдел 788 „а” (имот № 32915.67.11) в землището на с. Ичера, общ. Сливен

Публикувано на 09.10.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-32-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на шипкови насаждения, отглеждани по биологичен начин в имоти №№ 43459.18.142, 43459.25.29, 43459.37.201, 43459.40.60, 43459.51.159, 43459.55.67, 43459.58.235, 43459.61.1, 43459.61.45, 43459.67.380, 43459.67.724 в землището на с. Лесово, общ. Елхово, имоти №№ 014080, 049001, 054008 в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово и имоти №№047156, 022024, 039023 в землището на с. Раздел , общ. Елхово и имот № 083006 в землището на с. Филипово, общ. Тополовград, обл. Хасково и закупуване на земеделска техника”, попадащо в защитени зони „Дервентски възвишения 1” с код BG0000218 и „Дервентски възвишения” с код BG0002026

Публикувано на 18.09.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ №СЗ-31-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на Горскостопанска програма (ГП) за ’’Извеждане на възобновителна сеч’’ в имот № 570012 в подотдел 107 „д” в землището на с. Орлов дол, общ. Тополовград, попадащ в границите на защитени зони „Сакар” с код BG0000212 и „Сакар” с код BG0002021

Публикувано на 11.09.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-28-ОС/ 2015г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) за “Почистване на храсти и дървета и укрепване на речното корито в имот № 000197 с площ 18,410 дка в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж”
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-29-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в имот № 083023, м. ’Таброва кория” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-ЗО-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на Северен вход ТЕЦ при км 40+460 на път П1-554 Раднево - Гълъбово за осигуряване комуникационно - транспортна връзка при северния вход за централата, като се обособи кръстовище между „Път депо гипс - подобект 74В” с път Ш-554” в имоти с №№ 53134.502.13, 000034, 000042 в землището на с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, засягащо защитена зона “Язовир Розов кладенец” с код BG0002022