Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 21.12.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-27-ОС/2023 г. да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Почистване на речното корито на река Марица от наносни отложения, дървесна и храстова растителност в участък от км 119+519 до км 121+583 в землището на с. Зетьово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора”, върху защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002081 „Марица -Първомай“, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

Публикувано на 15.12.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-26-ОС/2023 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на складова база за съхранение и поддържане на селскостопанска техника в имот с идентификатор 67338.868.9 по плана на гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен”.

Публикувано на 01.12.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-25-ОС/2023 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП): „Промяна предназначението от „земеделска” в „горска” територия на имоти с идентификатори 63149.83.107 и 63149.212.77 в землището на с. Лозен, общ. Стара Загора и имот с идентификатор 46417.79.11 в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”.

Публикувано на 20.10.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-23-ОС/2023 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 44851.68.9 в местност „Градината“ по плана на с. Лясково, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора”
РЕШЕНИЕ №СЗ-24-ОС/2023 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 100 kWp в УПИ V-6,7, кв. 2 по плана на с. Иглика, общ, Болярово, обл. Ямбол”.

Публикувано на 14.09.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-22-ОС/2023 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на насаждения от шипка в имоти с идентификатори 11658.26.45, 11658.26.78 и 11658.29.8 в землището на с. Воден, общ. Болярово” по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

Публикувано на 05.09.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-19-ОС/2023 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП): „Промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на имоти (НТП: пасища, дерета, блата) в имоти с НТП „нива“, находящи се в землището на с. Бял извор, общ. Опан, които са претърпели техническа рекултивация от „Монтажи“ ЕАД, след минните дейности на мини „Маришки басейн“ АД“.
РЕШЕНИЕ №СЗ-20-ОС/2023 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) е мощност до 1998,7 kWp в имот с идентификатор 30870.53.276 по плана на с. Зимница, общ. Мъглиж“.
РЕШЕНИЕ №СЗ-21-ОС/2023 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП): "Почистване на имот с идентификатор 11658.35.46 по КК и КР на с. Воден, общ. Болярово и имот с идентификатор 43116.23.19 по КК и КР на с. Лалково, общ. Елхово от дървесна и храстова растителност. 

Публикувано на 30.08.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-18-ОС/2023 г.   за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие „Горскостопански план (ГСП) на горите, собственост на община Сливен”, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони Котленска планина” с код BG0000117 , „Котленска планина” с код BG0002029, „Река Горна Луда Камчия“ с код BG0000136, „Твърдишка планина“ с код BG0000211, „Гребенец“ с код BG0000420, „Сините камъни” с код BG0000164, „Река Тунджа 1“ с код BG0000192, „Керменски възвишения“ с код BG0000418, „Сините камъни - Гребенец“ с код BG0002058 и „Адата -Тунджа“ с код BG0002094 по чл. 6, ал. 1, от Закона за биологичното разнообразие.