Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 12.05.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-12-ОС/2023 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам  инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на открит склад за съхранение на отпадък с код 10 01 05 (суров гипс) в имот с идентификатор 61340.34.774 по плана на с. Радецки, общ. Нова Загора, обл. Сливен”.

Публикувано на 28.04.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-10-ОС/2023 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам  инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1,2 MW в имот с идентификатор 73420.63.448 в местност „Тунджа Мераз“ по плана на с. Тулово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора".

Публикувано на 18.04.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-11-ОС/2023 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам: „Горскостопански план (ГСП) на горите, собственост на община Котел”.

Публикувано на 17.02.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-6-ОС/2023 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 50 kW в УПИ V-158, кв. 16А по плана на с. Лалково, общ. Елхово, обл. Ямбол”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-7-ОС/2023 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП)„Изграждане на фотоводтаична електроцентрала с мощност 199 kW в УПИ XII-157, кв. 16 по плана на с. Лалково, общ. Елхово, обл. Ямбол”.
РЕШЕНИЕ№СЗ-8-ОС/2023 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам: Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради в имоти с №№ 301.20 и 301.21 в местност „Мечи кладенец“ по плана на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-9-ОС/2023 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам: Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в имот № 301.272 в местност „Мечи кладенец“ по плана на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора”.

Публикувано на 24.01.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-2-ОС/2023 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам: инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения от малини в имоти с идентификатори 16924.15.10, 16924.15.22, 16924.15.8 и 16924.15.9 в землището на с. Горно Сахране, общ. Павел баня”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-3-ОС/2023 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 40083.61.139 в землището на с. Крушаре, общ. Сливен от „пасище” на „нива”.
за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост
РЕШЕНИЕ №СЗ-4-ОС/2023 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимостза инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 40083.61.137 в землището на с. Крушаре, общ. Сливен от „пасище” на „нива”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-5-ОС/2023 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимостза инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна начина на трайно ползване на имот е идентификатор 40083.61.138 в землището на с. Крушаре, общ. Сливен от „пасище” на „нива”.

Публикувано на 20.01.2023 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-1-ОС/2023 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) за ,,Дочистване от храстова и дървесна растителност на пасища - имоти с идентификатори 72824.32.211, 72824.32.212 и 72824.32.10 в землището на с. Тополяне, общ. Раднево, обл. Стара Загора”.