Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Защитени местности

Защитени местности

Защитени местности на територията на РИОСВ-Стара Загора

  • Защитена местност „Гората на Боряна“ е обявена със Заповед No РД-818 от 18.08.2021 г. на МОСВ с цел опазване на крайречна гора и съхраняване на ценни местни видове за българската флора и фауна по поречието на река Енинска.
  • Защитена местност „Дебелата кория” - обявена със Заповед № РД - 240 от 07.06.1996 г. на МОСВ с цел опазване популацията на блатно кокиче. Площта на защитената територия е 15,745 ха и попада в имот с №038058 в землището на село Блатец , община Сливен.
  • Защитена местност „Блатото”  - обявена е със Заповед № 1938 от 03.07.1970 г. от Министерството на горите и горската промишленост с цел опазване на естествено находище на блатно кокиче. Актуализирана със Заповед №РД-949 от 28.12.2007г с площ от 154,460 дка. Попада в имот с №000031, в землището на с. Палаузово, общ.Стралджа.
  • Защитена местност „Иванов гьол” - обявена е със Заповед № 1938/03.07.1970 г. от Министерството на горите и горската промишленост с цел опазване на естествено находище на блатно кокиче. Актуализирана със Заповед №РД-946 от 28.12.2007г с площ от 312,564 дка. Попада в имот с № 87374.15.308, в землището на гр.Ямбол.
 
                    
     ЗМ "Гората на Боряна"        ЗМ "Гората на Боряна"       ЗМ "Гората на Боряна"       ЗМ "Гората на Боряна"