Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година

Публикувано на 28.12.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-27-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Извеждане на възобновителна – гола сеч и санитарна сеч в имот № 070004 (подотдели 66 „и”, 66 „к”) в землището на с.Кирилово, общ.Елхово”.

Публикувано на 07.12.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-26-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначението на имоти с идентификатори 39030.52.10, 39030.52.11 в землището на гр.Котел, общ.Котел и имоти с №№ 038028, 064001 в землището на с. Стрелци, общ. Котел .

Публикувано на 23.11.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Смяна на начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001118 (пасище, мера) в землището на с.Горска поляна, общ. Болярово в НТП „неизползваема нива”;
РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначението на земеделски територии собственост на общ. Котел по реда на чл. 81 от Закона за горите”;
РЕШЕНИЕ № СЗ-25-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Смяна на начина на трайно ползване (НТП) на имот № 130101 (пасище, мера) в землището на с.Малко Шарково, общ.Болярово.

Публикувано на 2.11.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение в имот № 228032  на гробищен парк, находящ се в землището на град Гълъбово”, попадащо в защитена зона „Язовир Розов кладенец” с код BG0002022 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР),

Публикувано на 12.10.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Извършване на рекултивация на нарушени терени – бивши кариери за суровини за строителството и промишлеността в имоти с идентификатори 72761.14.157 и  72761.21.509 в землището на гр.Тополовград, общ.Тополовград”
РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в имот № 308.150 в местността „Гробищата” в землището на с.Лясково, общ.Стара Загора”
РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на овощна градина от череши в имот № 030035, отглеждане на зеленчукова градина и угар в имоти № 037001 и №  030046 в землището на с. Камен, общ. Сливен ”.

Публикувано на 05.10.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 40292.9.9  в землището на гр. Крън, общ. Казанлък”.

Публикувано на 21.09.2018г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2018 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 100 бр. кози в имот с идентификатор 87031.72.23 в землището на с.Ябланово, общ.Котел, свързано със смяна на начина на трайно ползване”.