Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Консултации с обществеността на Доклада за оценка степента на въздействие (ДОСВ)

ДОСВ


Доклад по оценка на съвместимост (ДОС) на „Изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ), находяща се в имоти с идентификатор 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 02734.46.31 по плана на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен”. 

публикувано на 25.11.2022 г.

===============================================================================
Доклад по оценка на съвместимост (ДОС) на “Общ устройствен план (ОУП) на Община Чирпан"


публикувано на 01.06.2022 г.

===============================================================================
ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК В ИМОТИ С  № № 27111.47.42; 27111.48.115; 27111.47.189; 27111.48.198; 27111.48.272; 27111.48.273 и 27111.48.275 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЕЗЕРО, ОБЩ.НОВА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СЛИВЕН”. 

публикувано на 15.10.2021 г.

================================================================================

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОТЕЛ 

публикувано на 05.08.2021 г.

================================================================================

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ (НТП) НА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73016.61.8 И 73016.61.5 В МЕСТНОСТ „ЯСАЦИТЕ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТРАПОКЛОВО, ОБЩ. СЛИВЕН ОТ НТП „ЛИВАДА” В НТП „НИВА” ВЪРХУ ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000192 - “РЕКА ТУНДЖА – 1”.

публикувано на 17.02.2021 г.

================================================================================
ДOКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА НА ОУП НА ОБЩИНА ЕЛХОВО С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗЗ „ДЕРВЕНТСКИ ВЪЗВИШЕНИЯ 1” BG0000218, ЗЗ „САКАР” BG0000212, ЗЗ „РЕКА ТУНДЖА 2” BG0000195, ЗЗ „ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА” BG0000217 ПО ДИРЕКТИВА 92/43/ ЕЕС И ЗЗ „САКАР” BG0002021, ЗЗ “ДЕРВЕНТСКИ ВЪЗВИШЕНИЯ” BG0002026 ПО ДИРЕКТИВА 2009/147/ ЕЕС.

публикувано на 16.12.2020 г.