Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Формуляри

Формуляри за изтегляне

От 25.05.2018 г. влиза в сила Общ европейски регламент за защита на личните данни, с който се въвеждат или разширяват съществуващи права, които засягат всички европейски граждани. Новите правила налагат писменно изразяване и потвърждаване на съгласие РИОСВ - Стара Загора в качеството си на администратор на лични данни,  да обработва (събира, използва, съхранява и изтрива) лични данни на физически лица.
1.Необходимо е при подаване на документи да се попълни декларация за съгласие.
2.При подаването на документи в РИОСВ - Стара Загора от физически и юридически лица, да бъдат предварително заличени всички лични данни на трети лица.


От връзките по-долу можете да изтеглите образци на документите, които се подават в РИОСВ, за оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение (съгласно приложение № 2 към чл.10, ал.1 и приложение № 3 към чл.10, ал. 2  от Наредбата за ОС)
УВЕДОMЛЕНИЕ за инвестиционно предложение (съгласно приложение № 2 към  чл.10, ал.1 от Наредбата за ОС)
УВЕДОМЛЕНИЕ за план, програма или проект (съгласно приложение № 2 към  чл.10, ал.1 от Наредбата за ОС)
УВЕДОМЛЕНИЕ за план, програма или проект (съгласно приложение № 2 към чл.10, ал.1 и приложение № 3 към чл.10, ал. 2  от Наредбата за ОС)
Декларация за съгласие от физически лица 16 Kb (docx) свали