Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година

Публикувано на 25.08.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Засаждане на десертни сортове лозя в имот № 000100 в землището на с.Езеро, общ.Нова Загора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Извеждане на технически сечи за направата на просеки за изграждане на лесокултурни прегради по плана за опазване на ГТ от пожари в ГСП-2013г.  намиращи се  на територията на ТП ДГС Стара река, обл. Сливен”.

Публикувано на 18.08.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на базова станция за мобилни услуги DCS/LTE/WI-FI – Базова станция HKV167 (Хлябово) и изграждане на външно ел. захранване (изграждане на трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия ниско напрежение) на Базова станция HKV167 (Хлябово) от мобилната електронна съобщителна мрежа на „Булсатком” ЕАД в поземлен имот с № 115027, местност „Източни лозя” в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград, обл. Хасково”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) заза „Изграждане на трайни насаждения в землището на с. Воден, общ. Болярово”.

Публикувано на 04.08.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване от дървесна и храстова растителност на воден обект Езеро 1 и залесяване с дръвчета (върби) в землището на с. Розово, общ. Казанлък.”

Публикувано на 28.07.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 032002 в местност „Йовлаза” в землището на с.Лясково, общ.Стара Загора”.

Публикувано на 21.07.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 017042 в местност „Люляката” в землището на с.Лясково, общ.Стара Загора” 

Публикувано на 14.07.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на завод за производство на гипсови строителни плоскости и площадка за съхранение на технически гипс в имот №001129 в землището на с.Обручище.
РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за„Създаване на трайни  насаждения – овощни дръвчета – сливи 47,000 дка и череши 13,800 дка в поземлени имоти с идентификатор 83051.43.23, 83051.19.9, 83051.46.19 по КККР на с. Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, изграждане на телена ограда около насажденията и закупуване на специализирана земеделска техника”, попадащо в защитени зони “Дервентски възвишения” с код BG0002026 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Дервентски възвишения 1” с код BG0000218 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР.
РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на 1913,534 дка вишневи насаждения в землищата на селата Радовец, Присадец и Филипово, общ.Тополовград”, попадащо в защитени зони “Сакар” с код BG0002021 и „Сакар” с код BG0000212 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Публикувано на 07.07.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на трасе за ел.кабели, питеен и противопожарен водопровод за имот № 000315 в землището на с.Питово, общ.Нова Загора”.