Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Регистрация на екземпляри от видове по CITES

УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ВИДОВЕ ПО CITES
 
Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) се прилага на територията на Европейския съюз чрез Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране  на търговията с тях и свързаните с него регламенти. По- подробна информация и регламентите могат да се намерят тук.
На всеки етап при проверка на територията на Европейския съюз, включително България, може да се изискат документи, доказващи, че екземплярите от видове по приложение А, В или С към Регламент (ЕО) № 338/97 са законно придобити.
В тази връзка при смяна на собствеността на екземплярите предишният собственик/продавач следва да предаде на новия собственик документите за произход на екземпляра. В 15-дневен срок  от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение от видове по приложение А и В от Регламент (ЕО) № 338/97 собственикът следва да подаде заявление в РИОСВ – Стара Загора за регистриране на екземпляра.

НА РЕГИСТРАЦИЯ ПОДЛЕЖАТ, съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), всички  екземпляри от видовете гръбначни животни включени в приложения А и B към Регламент (ЕО) № 338/97, с изключение на:

1. хранителни продукти, получени от тях;
2. видове - предмет на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД);
3. цветни мутации на видовете птици, които не притежават естествената окраска на
дивите форми;
4. дребни кожени изделия (каишки, портфейли, обувки, колани и др.);
5. риби;
6. екземпляри от видове по чл. 57, т. 5, буква "а" от Регламент 865/2006 на Комисията установяващ подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97 от 9 декември 1996 г. за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.
 
НЕ ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИЯ екземплярите от видовете по приложение С и D към Регламент № 338/97 и екземпляри от видове по приложение А, за които на името на настоящия собственик е издаден сертификат по чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97.
 
РЕГИСТРАЦИЯ
 
Регистрацията се извършва с регистрационна карта, издадена от съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по постоянния адрес на собственика на екземпляра – физическо  лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице.
 
За извършване на регистрацията собственикът подава в РИОСВ заявление, в което посочва:

1. лични данни - физически лица – копие от документ за самоличност, удостоверяващ адресната регистрация в България, а за юридически лица в заявлението се вписва Единния идентификационен код по БУЛСТАТ.
2. данни за екземпляра - вид и състояние (жив, мъртъв, част от екземпляр или продукт);
3. адрес на отглеждане - при придобиване на жив екземпляр;
4. начин на придобиване - внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, намерен.
Заявление за регистрация на единични екземпляри
Заявление за регистрация на група екземпляри

Към заявлението се прилагат следните документи:

ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ

І.  Документи или комбинация от документи, указващи законния произход на екземпляра в зависимост от случая:
а) оригинал на валиден сертификат издаден на основание чл. 8, параграф 3 или чл. 9, параграф 2, буква „б“ от Регламент 338/97 (само за видовете по Приложение А към Регламента 338/98, с изключение на видовете от Приложение Х към Регламент 865/2006 при условията на чл. 62, параграф 1 от същия регламент);
б) документ за регистрация от друга държава - членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава (само за видовете по Приложение B към Регламент 338/97);
в) копие от разрешително по CITES за износ или сертификат за реекспорт, издадени от трета държава;
г) оригинал на „копие за собственика“ от разрешително за внос, издадено от държава членка на Европейския съюз и копие на съответния документ по CITES, издаден от държава извън Европейския съюз, въз основа на който е осъществен вноса, заверени при вноса от митническата служба съгласно чл. 23 и 25 от Регламент 865/2006;
д) фактура за покупка на отгледаните на затворено или култивирани екземпляри, в случай че търговецът не е производител, а в останалите случаи - декларация или сертификат за произход от производителя, извън случаите на видове по Приложение А към Регламент 338/97, че продадените екземпляри са отгледани на затворено;
е) оригинал на разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването му;
ж) документ от продажба на конфискувани екземпляри по реда на чл. 106 от ЗБР.
ІІ. Документи, указващи начина на придобиване на екземпляра( не доказват произхода на екземпляра) . Прилагат се заедно с документите по т. І :
- фактура или договор отразяващи законното придобиване на екземпляра в случай, че заявителя е придобил екземплярите от друг собственик или вносител ,  извън случаите по чл . 106  от ЗБР
и
регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ - при покупка на регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от регистрационна карта в случай на регистрация по чл. 91, ал. 2. Отнася се включително за екземпляри от видовете от Приложение Х към Регламент 865/2006, за които са изпълнени условията на чл. 62, параграф 1 от същия регламент
Забележка:
1. за размножени екземпляри на територията на РИОСВ-Стара Загора не се прилагат  документи, а се извършва проверка на място;
2. Заявление не се подава в случаите на внос, когато екземплярите се внасят от собственика през митническата територия на Европейския съюз. В тези случаи документите за регистрация се получават в РИОСВ по служебен път и регистрацията се извършва служебно, като собственикът се уведомява само за да си получи регистрацията. Моля да се обърнете към РИОСВ в случай на необяснимо забавяне на подобна регистрация.


ПРИ  ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ :
Към заявлението се прилагат само следните документи, указващи начина на придобиване на екземпляра:
- фактура или договор отразяващи законното придобиване на екземпляра в случай, че заявителя е придобил екземплярите от друг собственик или вносител ,  извън случаите по чл . 106  от ЗБР
и
регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ - при покупка на регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от регистрационна карта в случай на регистрация по чл. 91, ал. 2. Отнася се включително за екземпляри от видовете от Приложение Х към Регламент 865/2006, за които са изпълнени условията на чл. 62, параграф 1 от същия регламент.
Забележка: В случай на съмнение за законния произход на екземпляра РИОСВ може да изиска и документи за неговото установяване.

ІІІ. Начин на маркиране на екземпляра и номера на маркировката.
Екземплярите се маркират съгласно изискванията на Наредбата № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях . 
 
За издаване на регистрационна карта не се заплащат такси.

Регистрационната  карта се получава лично във фронт офис в РИОСВ Стара Загора след подписване от собственика.