Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2019 година

Публикувано на 27.12.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Промяна предназначението на имот с №80220.60.27 находящ се в землището на с. Чарда, общ. Стралджа от „пасище” в „нива”.

Публикувано на 27.12.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за   „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 44851.68.1 по КККР на с. Лясково, общ. Стара Загора”.

Публикувано на 20.12.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на жилищна сграда в имот № 301.9 в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора”.

Публикувано на 25.11.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на открит склад за съхранение на гипс в имоти е идентификатори 61340.35.8, 61340.35.10, 61340.35.11 и 61340.35.12 в местност „Алибейски Ямач” в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора”.

Публикувано на 15.11.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на имот с № 041018 находящ се в землището на с. Изгрев, общ. Сливен.

Публикувано на 21.10.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Смяна начина на трайно ползване (НТП) на имот с идентификатор 67338.302.26 от НТП „За туристическа база, хижа” в НТП „За курортна туристическа база” и поставяне на фотоволтаици на покрива на съществуващата туристическа база в землището на гр. Сливен, общ. Сливен”.

Публикувано на 04.10.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за “Преустройство на съществуваща почивна база част от имот с идентификатор 80217.33.7 в землището на с, Чарган, общ. Тунджа”.