Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Резервати и поддържани резервати

Резервати и поддържани резервати на територията на РИОСВ-Стара Загора


В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.
5. потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.
Забележка:
Посещенията по т. 2, 4 и 5 се осъществяват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица.
 
  • Резерват „Кутелка” – обявен със Заповед № 1253 от 22.12.1983г. на комитета по опазване на околната среда при Министерски съвет за запазване на характерни скални местообитания на редки и изчезващи от страната и Европа грабливи птици. Резервата е с площ 686,08 ха и попада в имот с №67338.303.1017 в землището на гр. Сливен
              
              
 
  • Резерват „Горна Топчия” – обявен с Постановление №1171 от 24.08.1951г. на Министерски съвет с цел опазване на лонгозната гора по поречието на река Тунджа. Разширен със Заповед №754 от 19.07.2984г на Комитета по опазване на околната среда при Министерски съвет и актуализиран със Заповед №РД-942 от 28.12.2007г на МОСВ. В границите на резервата попада имот с №050013 в землището на с.Коневец, общ.Тунджа, обл.Ямбол с площ от 164.38 ха.
            
            
 
  • Резерват „Каменщица” - обявен със Заповед №792 от 10.08.1984г., за запазване на характерни екосистеми от горун, бук и смесени широколистни гори в Шипченската планина, находища на редки и ендемични растителни видове и находища на едра бозайна фауна. Разширен със Заповед №9 от 9.01.2985г на Комитета по опазване на околната среда при Министерски съвет и актуализиран със Заповед №РД-349 от 08.04.2010г на МОСВ. Площта на защитената територия е1016,85ха и попада в имоти с №331003, 331005 и 331006 в землището на село Енина , община Казанлък.
            
            
 
  • Резерват „Лешница” - обявен със Заповед №793 от 10.08.1984г., за запазване на разнообразни и характерни екосистеми в нископланинския горски пояс на Шипченската планина, както инаходища на редки и застрашени растителни и животински видове. Актуализиран със Заповед №РД-951 от 28.12.2007г на МОСВ. Площта на защитената територия е388,95 ха и попада в имот с №202011 в землището на село Ясеново , община Казанлък.
 
  • Поддържан резерват „Долна Топчия” - обявен за резерват със Заповед № 225 от 29.02.1960г. на Главно управление на горите, с цел да се запази и подобри състоянието на колхидския фазан у нас. Прекатегоризиран е в поддържан резерват със Заповед № РД-377 от 15.10.1999г на Министъра на околната среда и водите. Защитената територия попада в имоти с № 106001 землищата на с.Трънково и№082048 в землището на гр.Елхово с обща площ 467,5 ха.
             
             
  • Поддържан резерват „Балабана” - обявен за резерват със Заповед № 2676 от 21.12.01960г. на Главно управление на горите, с цел да се запазят някои видове чапли. Прекатегоризиран в поддържан резерват със Заповед №РД-376 от 15.10.1999г и Актуализиран със Заповед №РД-57 от 30.01.2008г на МОСВ. Резерватът е с площ 76.98 ха и попада в имот с №078013 в землището на гр.Елхово, общ.Елхово
            
            
  • Поддържан резерват „Сини бряг” - обявен за резерват със Заповед № 508 от 28.03.1968г. на Министерството на горите и горската промишленост с цел запазване на девствения характер на вековна букова гора в Източна Стара планина. Прекатегоризиран в поддържан резерват със Заповед №РД-374 от 15.10.1999г. на Министъра на околната среда и водите и актуализиран със Заповед № РД-641 от 05.09.2006г на МОСВ. Площта на защитената територия е 39,51 дка и попада в имот с №000020 в землището на с.Божевци, общ.Сливен.