Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2014 година

Публикувано на 09.01.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-29-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Комплекс за обществено и делово обслужване с ресторант и второстепенно застрояване в имот № 000111 в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж”, попадащо в границите на  защитена зона „Река Тунджа – 1” с код BG0000192

Публикувано на 10.12.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-26-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Разполагане на базова станция №5430 на Глобул в имот № 132002 в землището на с. Горно Александрово, общ. Сливен”, попадащо в границите на защитена зона ”Гребенец” с код BG0000420
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-27-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Парцеларен план ВиК и ЕЛ връзки – за жилищно строителство в имоти с № № 083044, 083043  в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628

Публикувано на 04.12.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-28-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Извършване на технически сечи в териториалния обхват на ДГС Казанлък”, попадащо в границите на защитени зони „Централен балкан-буфер” с код BG0002128 и „Централен Балкан - буфер” с код BG0001493

Публикувано на 04.11.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-25-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Трасе за проектиране на външно ел. захранване на имот № 017031” м. „Люляката” в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628

Публикувано на 21.10.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на „Горскостопан- ски план на поземлен имот с № 32915.67.582 в землището на с.Ичера, общ.Сливен”, попадащ в границите на защитени зони „Сините камъни – Гребенец” с код BG0002058 и „Сините камъни” с код BG0000164.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Извършване на техническа сеч в землището на с.Шейново, общ.Казанлък”, попадащо в границите на защитени зони „Централен балкан-буфер” с код BG0002128 и „Централен Балкан - буфер” с код BG0001493
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Изготвяне на ПУП-ПЗ на част от имот № 000004 в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък – Южна промишлена зона”, попадащо в границите на  защитена зона „Река Тунджа – 1” с код BG0000192
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Електрическо захранване за имот № 002064 в землището на село Шаново, община Мъглиж”, засягащо в границите на защитена зона „Река Тунджа – 1” с код BG0000192

Публикувано на 10.10.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Поливане на 25 дка люцерна в имоти с №№ 025001, 025003, 025005, 025008, 025009” в землището на с. Филипово, общ. Тополовград, обл. Хасково”, попадащо в границите на защитени зони “Сакар” с код BG0002021 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Сакар” с код BG0000212 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Извеждане на санитарна и възобновителна сеч в землището на с.Ичера, общ.Сливен”, попадащо в границите на защитени зони „Сините камъни – Гребенец” с код BG0002058 и „Сините камъни” с код BG0000164 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Публикувано на 19.09.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Изграждане на КСрН 20 kV от ПС „Тополовград” до ТП „3” с. Орешник, общ. Тополовград, обл. Хасково”, попадащо в границите на защитени зони “Сакар” с код BG0002021 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Сакар” с код BG0000212 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Изграждане на КСрН 20 kV от ТП „3”, с. Устрем до СРС № 158 на ВЛ 20 kV, извод „Орешник”, общ. Тополовград, обл. Хасково”, попадащо в границите на защитени зони “Сакар” с код BG0002021 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Сакар” с код BG0000212 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Изграждане на КСрН 20 kV от БКТП „2” с. Срем до СРС № 249 на ВЛ 20 kV, извод „Срем”, общ. Тополовград, обл. Хасково”, попадащо в границите на защитена зона Дервентски възвишения – 1” с код BG0000218 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/ 2014 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Изграждане на КСрН 20 kV от ТП „1”, с. Устрем до ТП „Стопански двор” с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково”, попадащо в границите на защитени зони “Сакар” с код BG0002021 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Сакар” с код BG0000212 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР