Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               





 

2017 година

Публикувано на 22.12.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-31-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Рекултивация – части „Хидротехническа” и „Озеленяване” по проект: „Транспорт и депониране на пепелина и гипс от „Ей И Ес 3С-Марица Изток 1“ – с девет етапа на строителство и въвеждане в експлоатация, четвърти и пети етап, депо „Дряново“, В.3. клетка 3” в имоти с № 53134.84.138 и 53134.84.257 по КК на с.Обручище, общ. Гълъбово.

Публикувано на 18.12.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-30-ОС/ 2017 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост  за инвестиционно предложение (ИП)  „Почистване на поземлени имоти с № 019021, 049043, 019019, 051053, 051057, 049044, 093047, 049016 в землището на с. Гранитово, общ. Елхово, имоти с № 030010, 020009, 013050 в землището на с. Лалково, общ. Елхово, имоти с № 036004, 036006, 064022 в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово от самонастанила се храстовидна и дървесна растителност”.

Публикувано на 08.12.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-29-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на 382,685 дка вишневи  насаждения в землищата на селата Радовец, Присадец и Филипово, общ.Тополовград, обл.Хасково”.

Публикувано на 17.11.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-28-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Засаждане на десертни сортове лозя в имот № 000100 в землището на с.Езеро, общ.Нова Загора”

Публикувано на 06.10.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-27-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в имот №033001 в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора”.

Публикувано на 29.09.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-26-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за„Изграждане на обекти за обществено обслужване и ЕЛ и ВиК захранване с ток и вода в поземлен имот № 000960 в местност „Над село” в землището на с.Скобелево, общ.Павел баня”.

Публикувано на 08.09.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-25-ОС/ 2017 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 106023 в местност „Стаев трап” в землището на с.Пряпорец, общ.Стара Загора”.