Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Регистрация на диви животни съгласно Закона за защита на животните

Съгласно Закона за защита на животните собственикът на диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч  ги регистрира в регионалната инспекция по околната среда и водите в 14-дневен срок от придобиването им.

За регистрацията на диви животни, отглеждани на територията на Област Стара Загора, Област Сливен и Област Ямбол, собственикът подава в РИОСВ-Стара Загора заявление и прилага документ за произхода на животното. Заявлението може да изтеглите << от тук >>.

За регистрацията РИОСВ издава регистрационни карти, които съдържат :
1. име на собственика;
2. вид на отглеждания екземпляр;
3. пол и година на раждане/излюпване на екземпляра;
4. маркировка, ако такава е налична;
5. адрес, на който се отглежда екземплярът;
6. документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция;
7. номер на разрешителното, когато такова се изисква по реда на чл. 22, ал. 2.
За издаване на регистрационни карти не се се заплащат такси.
 
При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.