Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Публикувано на 22.12.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-24-ОС/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на територията от „Земеделска” в „Горска” на имот с идентификатор 36899.228.2 по КК и КР на с. Кирилово, общ. Стара Загора”.

Публикувано на 02.12.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-23-ОС/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на предназначението на територията от „Земеделска” в „Горска” на имоти с идентификатори 63149,3.391, 63149.83.10, 63149.83.17, 63149.83.172, 63149.83.173, - 63149.83.178, 63149.212.163, 63149.212.164 и 63149.252.138 по КЪС и КР на с. Лозен, общ. Стара Загора”.

Публикувано на 18.11.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-21-ОС/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 02734.55.7 в местността „Читашки Юрт” по плана на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-22-ОС/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна от „земеделска” към „горска” територия на имот с идентификатор 68463.1.36 в землището на с. Средно градище, общ. Чирпан”.

Публикувано на 14.11.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-20-ОС/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на жилищна сграда в имоти с идентификатори 46417.83.49 и 46417.83.48 по плана на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора”.

Публикувано на 21.10.2022 г.


РЕШЕНИЕ №СЗ-18-ОС/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна от „земеделска” към „горска” територия на имот с идентификатор 15744.27.5 в землището на с. Голям дол, общ. Братя Даскалови”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-19-ОС/2022 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост  инвестиционно предложение (ИП) „Премахване на храстова и дървесна растителност в земеделски имоти в землището на с. Лесово, общ. Елхово” е внесено уведомление с вх. № КОС-01-6282/05.10.2022 г. в РИОСВ - Стара Загора от Димитър  Миланов, гр. Ямбол, ул. „Петко Р. Славейков“ № 24.

Публикувано на 07.10.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-16-ОС/2022 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Почистване на дървесна и храстовидна растителност в земеделски имоти с идентификатори 15744.24.9, 15744.24.12 и 15744.30.8 в землището на с. Голям дол, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-17-ОС/2022 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 35660.44.25 в землището на с. Камен, общ. Сливен от „ливада” на „нива” е внесено уведомление с вх. № КОС-01-6167/30.09.2022 г. в РИОСВ-Стара Загора от „Симо Ко” ЕООД.

Публикувано на 02.09.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-14-ОС/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП): „Разделяне на имот с идентификатор 67338.442.1 с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, кв. 89 на седем УПИ, които се отреждат „За ниско вилно застрояване“ по плана на гр. Сливен, общ. Сливен”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-15-ОС/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП): „Промяна начина на предназначението на имот с идентификатор 46417.75.19 от „нива” в имот „за жилищно строителство”, както и изграждане на преносни Ел и ВиК мрежи до имота в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора”.