Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2022 година

Публикувано на 24.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-9-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на предприятие за сглобяване на оптика, електроника, фина механика и роботизация в имот с идентификатор 87374.17.103 по кадастралната карта (КК) на гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-10-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нов трафопост. тип БКТП lx800kVA“ в УПИ 1-256, к.р. 514 по плана на с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора”.

Публикувано на 17.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-8-ОС/2022 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Премахване на храстовидна и дървесна растителност в имот с идентификатор 11658.51.25 в землището на с. Водещ общ. Болярово” е внесено уведомление с вх. № КОС-01-3914/07.06.2022 г. в    РИОСВ - Стара Загора от Илия Димитров, гр. Елхово, общ. Елхово, ул. „Търговска”.

Публикувано на 14.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-5-ОС/2022 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) „Създаване на трайни насаждения от сливи в имоти с идентификатори 69674.27.398 и 69674.27.56 в землището на с. Странджа, общ. Болярово, изграждане на ажурна ограда и закупуване на селскостопанска техника”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-6-ОС/2022 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 36681.50.1 в землището на с. Катунище, общ. Котел, обл. Сливен”.
РЕШЕНИЕ №СЗ-7-ОС/2022 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 36681.50.2 в землището на с. Катунище, общ. Котел, обл. Сливен”.

Публикувано на 25.05.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-4-ОС/2022 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Присъединяване към одобрената площадка в имот с идентификатор 43459.502.44 по КК на с. Лесово, общ. Елхово за „Изграждане на крайпътен обществено-обслужващ комплекс“ на имот с идентификатор 43459.53.278 с площ 6,5 дка с начин на трайно ползване „Нива“.

Публикувано на 11.04.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-3-ОС/2022 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 24075.92.3 от „ливада” на „нива” в землището на с. Дунавци, общ. Казанлък” е внесено уведомление с вх.№ КОС-01-2293/28.03.2022 г. в РИОСВ-Стара Загора от Нъзъм Муса, с. Асен, общ. Павел баня.

Публикувано на 21.01.2022 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-2-ОС/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на територията от „Земеделска” в „Горска” на имот с идентификатор 36899.260.14 по КК и КР на с. Кирилово, общ. Стара Загора”.

Публикувано на 10.01.2022 г.

РЕШЕНИЕ№СЗ-1-ОС/2022 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 35660.44.48 в землището на с. Камен, общ. Сливен от „ливада” на „нива”.