Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Регистър на вeковните дървета

РЕГИСТЪР НА ЗАЩИТЕНИ ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

1. Андоновския орех (384) заличен със заповед №РД-148/14.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 23/14.03.2020 г.)
Вид: обикновен орех (Juglans regia);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Стара Загора, Населено място: с. Оряховица
2. Брекина / дъб (1690)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur); брекиня (Sorbus torminalis);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Шаново
3. Бряст (386) - заличен със заповед №РД-619/06.08.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 69/30.08.2019 г.)
Вид: бряст (Ulmus spp.);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня
4. Бук (1590)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: с. Енина
5. Бук (1591) - заличен със заповед №РД-619/06.08.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 69/30.08.2019 г.)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: с. Енина
6. Бук (1594)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: с. Енина
7. Бук (1596)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: с. Енина
8. Бук (1595)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: с. Енина
9. Бук (1593)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: с. Енина
10. Бук (1592)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: с. Енина
11. Вековния дъб (873) заличен със заповед №РД-148/14.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 23/14.03.2020 г.)
Вид: дъб (Quercus spp.);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Ветрен
12. Видното дърво (870) заличен със заповед №РД-148/14.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 23/14.03.2020 г.)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Гълъбово, Населено място: с. Главан
13. Върба (765) заличен със заповед №РД-148/14.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 23/14.03.2020 г.)
Вид: върба (Salix spp.);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Гурково, Населено място: с. Конаре
14. Големия орех (762) заличен със заповед №РД-148/14.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 23/14.03.2020 г.)
Вид: обикновен орех (Juglans regia);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Стара Загора, Населено място: с. Памукчии
15. Големият ясен (659)
Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Николаево, Населено място: с. Нова махала
16. Дъбът на Гео Милев (763)
Вид: дъб (Quercus spp.);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Стара Загора, Населено място: гр. Стара Загора
17. Дядо Минчовия орех (764)
Вид: обикновен орех (Juglans regia);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: гр. Мъглиж
18. Зимен дъб (378) - заличен със заповед №РД-619/06.08.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 69/30.08.2019 г.)
Вид: зимен дъб, горун (Quercus daleshampii);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с. Манолово
19. Зимен дъб (1543)
Вид: зимен дъб, горун (Quercus daleshampii);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: гр. Шипка
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Стара Загора
20. Змеят (1547)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: гр. Мъглиж
21. Кестените - 2 бр. (872) заличен със заповед №РД-148/14.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.23/14.03.2020 г.)
Вид: кестен (Castanea sativa (vesca));
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Сливито
22. Кичестия габър (379)
Вид: обикновен габър (Carpinus betulus);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с. Турия
23. Красавецът (1549)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: гр. Мъглиж
24. Летен дъб (383)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Тулово
25. Летен дъб (1667)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Стара Загора, Населено място: с. Кирилово
26. Летен дъб (1763)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Зимница
27. Летен дъб (1726)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Дъбово
28. Ливански кедър (1545)
Вид: ливански кедър (Cedrus libani);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: гр. Казанлък
29. Орех (380) заличен със заповед №РД-1058/18.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 13/16.02.2021 г.)
Вид: обикновен орех (Juglans regia);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: с. Голямо Дряново
30. Орех (537) заличен със заповед №РД-1058/18.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 13/16.02.2021 г.)
Вид: обикновен орех (Juglans regia);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: гр. Шипка
31. Полски бряст (1310)
Вид: полски бряст (Ulmus minor);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: гр. Казанлък
32. Приказният дъб (1548)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: гр. Мъглиж
33. Скоруша (1546)
Вид: скоруша (Sorbus domestica);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с. Турия
34. Скоруша (1689) заличен със заповед №РД-148/14.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 23/14.03.2020 г.)
Вид: скоруша (Sorbus domestica);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Шаново
35. Стария дъб (388)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Братя Даскалови, Населено място: с. Гранит
36. Стария орех (871) - заличен със заповед №РД-619/06.08.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 69/30.08.2019 г.)
Вид: обикновен орех (Juglans regia);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с. Скобелево
37. Топчестия габър (761)
Вид: обикновен габър (Carpinus betulus);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с. Турия
38. Царския дъб (382)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Тулово
39. Черна топола (660)
Вид: черна топола (Populus nigra);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня
40. Черна топола (662)
Вид: черна топола (Populus nigra);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня
41. Черна топола (664) - заличен със заповед №РД-619/06.08.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 69/30.08.2019 г.)
Вид: черна топола (Populus nigra);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня
42. Черна топола (666) - заличен със заповед №РД-619/06.08.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 69/30.08.2019 г.)
Вид: черна топола (Populus nigra);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня
43. Черна топола (668) - заличен със заповед №РД-619/06.08.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 69/30.08.2019 г.)
Вид: черна топола (Populus nigra);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня
44. Черна топола (670) - заличен със заповед №РД-619/06.08.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 69/30.08.2019 г.)
Вид: черна топола (Populus nigra);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня
45. Черна топола (669) - заличен със заповед №РД-619/06.08.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 69/30.08.2019 г.)
Вид: черна топола (Populus nigra);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня
46. Черна топола (667) - заличен със заповед №РД-619/06.08.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 69/30.08.2019 г.)
Вид: черна топола (Populus nigra);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня
47. Черна топола (665) - заличен със заповед №РД-619/06.08.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 69/30.08.2019 г.)
Вид: черна топола (Populus nigra);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня
48. Черна топола (663)
Вид: черна топола (Populus nigra);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня
49. Черна топола (661)
Вид: черна топола (Populus nigra);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня
50. Чинар (385)
Вид: чинар (Platanus spp.);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Стара Загора, Населено място: гр. Стара Загора
51. Ясена (874) заличен със заповед №РД-148/14.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 23/14.03.2020 г.)
Вид: ясен (Fraxinus spp.);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Ветрен
52. Полски бряст (2219) обявено със заповед №РД-926/12.10.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 94/2021 г.)
Вид:
полски бряст (Ulmus minor);
Местоположение:
Област:
Стара Загора, Община: Раднево, Населено място: с. Ковачево
53. Обикновен кестен (2220) обявено със заповед №РД-1029/12.11.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 103/2021 г.)
Вид:
обикновен кестен (Castanea sativa);
Местоположение:
Област:
Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: с. Енина
54. Летен дъб (2268) обявено със заповед №РД-1198/23.12.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 9/2023 г.)
Вид: летен дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Стара Загора, Населено място: с. Козаревец
ОБЛАСТ СЛИВЕН
1. Бук (251) - заличен със заповед №РД-492/27.06.2019 г. на МОСВ (ДВ, бр. 59/26.07.2019 г.)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Стара река
2. Бук (252) - заличен със заповед №РД-492/27.06.2019 г. на МОСВ (ДВ, бр. 59/26.07.2019 г.)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Стара река
3. Бук (253) - заличен със заповед №РД-492/27.06.2019 г. на МОСВ (ДВ, бр. 59/26.07.2019 г.)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Стара река
4. Бук (254) - заличен със заповед №РД-492/27.06.2019 г. на МОСВ (ДВ, бр. 59/26.07.2019 г.)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Стара река
5. Бук (961)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен
6. Бук (963)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен
7. Бук (965)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен
8. Бук (964)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен
9. Бук (962)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен
10. Бук (960)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен
11. Бук (270)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Ичера
12. Бук (275)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Твърдица, Населено място: с. Бяла паланка
13. Делирадевския бук (996)
Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен
14. Дъб - 10 бр. (278)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен
15. Летен дъб (995) заличен със заповед №РД-148/14.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 23/14.03.2020 г.)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Крушаре
16. Летен дъб (274) 
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Нова Загора, Населено място: с. Стоил войвода
17. Летен дъб - 145 бр. (553) 64 бр. са заличени със заповед №РД-148/14.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 23/14.03.2020 г.)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Крушаре
18. Летен дъб - 24 бр. (279) заличен със заповед №РД-1058/18.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 13/16.02.2021 г.)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Самуилово
19. Орех (2094)
Вид: обикновен орех (Juglans regia);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Глушник
20. Орех (2095)
Вид: обикновен орех (Juglans regia);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Глушник
21. Полски бряст (280) заличен със заповед №РД-1058/18.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 13/16.02.2021 г.)
Вид: полски бряст (Ulmus minor);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Желю войвода
22. Стария бряст (272) заличен със заповед №РД-1058/18.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 13/16.02.2021 г.)
Вид: бряст (Ulmus spp.);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен
23. Топола (1764)
Вид: топола (Populus spp.);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Твърдица, Населено място: гр. Твърдица
24. Черница (2093)
Вид: черница (Morus spp.);
Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Глушник
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
1. Бяла черница (1351) заличен със заповед №РД-1058/18.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 13/16.02.2021 г.)
Вид: бяла черница (Morus alba);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Болярово, Населено място: с. Попово
2. Група от четири летни дъба (1242)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Трънково
3. Летен дъб (448)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Коневец
4. Летен дъб (449) заличен със заповед №РД-263/29.03.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 32/2022 г.)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Коневец
5. Летен дъб (450)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Коневец
6. Летен дъб (458)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Бояново
7. Летен дъб (459)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: гр. Елхово
8. Летен дъб (1669)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Стройно
9. Летен дъб (1668)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Стройно
10. Летен дъб (461)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Бояново
11. Летен дъб (462)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Бояново
12. Летен дъб (1000)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: гр. Елхово
13. Летен дъб (999)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: гр. Елхово
14. Летен дъб (460)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Бояново
15. Летен дъб (457)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Каравелово
16. Летен дъб (456)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Каравелово
17. Летен дъб (455)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Каравелово
18. Летен дъб (453)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Каравелово
19. Летен дъб (452)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Каравелово
20. Летен дъб (2097)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Ямбол, Населено място: гр. Ямбол
21. Летен дъб (2152)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Стралджа, Населено място: гр. Стралджа
22. Летен дъб (1207)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Ямбол, Населено място: гр. Ямбол
23. Полски бряст (1533) заличен със заповед №РД-1058/18.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 13/16.02.2021 г.)
Вид: полски бряст (Ulmus minor);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Коневец
24. Полски бряст (1554) заличен със заповед №РД-1058/18.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 13/16.02.2021 г.)
Вид: полски бряст (Ulmus minor);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Коневец
25. Полски ясен (1670)
Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Стройно
26. Полски ясен (1671)
Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Стройно
27. Полски ясен (1672)
Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Стройно
28. Полски ясен (1673)
Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Стройно
29. Полски ясен (1674)
Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Стройно
30. Полски ясен (1675)
Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Стройно
31. Полски ясен (1676)
Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Стройно
32. Полски ясен (1553) заличен със заповед №РД-1058/18.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 13/16.02.2021 г.)
Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Болярово, Населено място: с. Камен връх
33. Полски ясен (1504) заличен със заповед №РД-1058/18.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 13/16.02.2021 г.)
Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Болярово, Населено място: с. Камен връх
34. Полски ясен (1677)
Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Стройно
35. Топола (Чатал кавак) (980) заличен със заповед №РД-1058/18.02.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 13/16.02.2021 г.)
Вид: топола (Populus spp.);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Тенево
36. Черница (1206)
Вид: черница (Morus spp.);
Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Ямбол, Населено място: гр. Ямбол