Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година

Публикувано на 23.12.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-38-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване на имот с № 075019, местност „Габрова кория“ в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора от „нива“ в „за жилищно строителство“, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
РЕШЕНИЕ № СЗ-39-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване на имот с № 074015, местност „Грамадите“ в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора от „овощна градина“ в „за жилищно строителство“, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
РЕШЕНИЕ № СЗ-40-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за ’’Създаване на лешникови насаждения в имоти под аренда в землището на с.Ясеново, общ.Казанлък, закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на продукцията и изграждане на стопанска сграда за съхранение и почистване на готовата продукция, със складови и битови помещения за служителите1 към стопанството в имот № 100006 по плана на гр.Крън, общ.Казанлък”, засягащо защитена зона „Централен Балкан - буфер” с код BG0002128 по чл.6, ал.1 т.З и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Публикувано на 16.12.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-36-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения от лешници в землището на с.Ясеново, общ.Казанлък и закупуване на земеделска техника”
РЕШЕНИЕ № СЗ-37-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на 1039,069 дка трайни насаждения от вишни, лешници и бадеми в землищата на селата Присадец, Филипово и Радовец общ.Тополовград, закупуване на нови машини за поддръжката им и откриване на нови работни места”

Публикувано на 09.12.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-31-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за ’’предложение за ”Складова база за съхранение  на селскостопанска продукция и селскостопанска техника с фотоволтаици на покрива за собствени нужди с мощност 5 KW” в имот № 67338.882.108 в землището на гр.Сливен, общ.Сливен, обл.Сливен,
РЕШЕНИЕ № СЗ-33-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за„Създаване на насаждения от касис, отглеждани по биологичен начин в землището на с.Капитан Петко войвода, общ.Тополовград, обл.Хасково” по подмярка 4.1 
РЕШЕНИЕ № СЗ-34-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за„Създаване на насаждения от касис, отглеждани по биологичен начин в землищата на с.Радовец, с.Планиново, с.Филипово, общ.Тополовград, обл.Хасково” по подмярка 4.1
РЕШЕНИЕ № СЗ-35-ОС/ 2016 г. осъществяването на горскостопански план (ГСП) за “Извеждане на (техническа сеч) в подотдели  148 „ж”, „и”, „к”, „о”; 149 „б”, „в”, „о”, „с”, „ф”, „ц”; 150 „б”, „в”, „г”, „д”, „р”, за направата на просека за изграждане на временни горски извозни пътища на територията на ДЛС «Мазалат»”, попадащ в границите на защитени зони „Централен Балкан-буфер” с код BG0002128 и „Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Публикувано на 02.12.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-30-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за ’’Промяна на предназначение на поземлен имот / ПИ с идентификатор 83106.132.567 по-КККР на с. Шейново, общ. Казанлък/ в горска територия с цел осигуряване на транспортен достъп /път/ до телекомуникационно съоръжение на „Теленор - България” ЕАД
РЕШЕНИЕ № СЗ-32-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза в имоти с №№ 080006, 080007, 081001, 081007, 081010, 081009 в землището на с. Ясеново и биологична лавандула в имоти с №№ 093015, 093009, 090033, 090032, 093022, 090022, 090027, 089028, 089011 в землището на село Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора и закупуване на земеделска техника за обработване на новите насаждения”

Публикувано на 18.11.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-28-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за Разширение на гробищен парк в имот № 063015 в землището на с. Малка Верея, общ.Стара Загора
РЕШЕНИЕ № СЗ-29-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради в имоти с № 000189, 000190, 000193, 000194 в землището на с.Ягода, общ.Мъглиж”

Публикувано на 21.10.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-26-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Почистване на съществуваща дървесна растителност в имот с № 000511 в землището на с. Зайчари, общ. Сливен”
РЕШЕНИЕ № СЗ-27-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) заза  „Засаждане на трайни насаждения – 168,94 дка – орехи в имоти с №№ 001441, 001046, 001044, 001150, 001447, 001372, 001271, 001013, 001005 в землището на с.Средорек, общ.Сливен”, попадащо в границите на защитена зона “Твърдишка планина” с код BG0000211 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Публикувано на 14.10.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-25-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за„Създаване на овощна градина с трайни насаждения от бадеми – 98,528 дка в имоти с №№ 088028, 088029, 088003, 088004, 088027, 088016, 088017, 088021, 088022, 088024, 077094, 077095, 077104, 077105, 077106, 077112, 077113, 077114 в землището на с.Лясково, общ.Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).