Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Актуално

Розовият златовръх - ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие

 
 
   В периода от 14 до 25 ноември 2022 г. е проведена 19-тата Конференция на страните по CITES. По предложение на Европейския съюз видът розов златовръх (Rhodiola rosea) е включен в Приложение II на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

   В тази връзка всички физически и юридически лица при извършване на търговска дейност и осъществяване на внос или износ на продукция от този вид извън територията на ЕС, е необходимо да подадат документи в МОСВ за издаване на разрешителни за внос или износ преди осъществяване на трансфера. Изискването влиза в сила от 23.02.2023 г. 
Информация за необходимите документи, които се подават в МОСВ може да бъдат намерени на сайта на  МОСВ:
 
 
   Розовият златовръх е многогодишно, тревисто растение. Отнася се към семейство Дебелецови (Crassulaceae). Може да се срещне с имената: Златен корен , Розова родиола, Златовръх, Розов златовръх и Тибетски женшен, Арктически корен, Родиола. Използва се като лечебно растение. Все повече хората, предимно в Източна Европа и Азия използват розовия златовръх за лечение на широк спектър от състояния като стрес, умора, тревожност, депресия и когнитивно увреждане.
Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона. Съгласно закона е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".
   Видът е включен и в Червена книга на Република България в категория "критично застрашен" 
В България се среща в Стара планина (Западна и Средна), Рила и Пирин при  2000–2600 m надморска височина. 
 
                

План за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 - 2028 г.

Събиране на листостъблена маса от блатно кокиче

Насоки за действия при намиране на бедстващи животни