Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Актуално

Събиране на листостъблена маса от блатно кокиче

Розовият златовръх - ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие

 
 
   В периода от 14 до 25 ноември 2022 г. е проведена 19-тата Конференция на страните по CITES. По предложение на Европейския съюз видът розов златовръх (Rhodiola rosea) е включен в Приложение II на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

   В тази връзка всички физически и юридически лица при извършване на търговска дейност и осъществяване на внос или износ на продукция от този вид извън територията на ЕС, е необходимо да подадат документи в МОСВ за издаване на разрешителни за внос или износ преди осъществяване на трансфера. Изискването влиза в сила от 23.02.2023 г. 
Информация за необходимите документи, които се подават в МОСВ може да бъдат намерени на сайта на  МОСВ:
 
 
   Розовият златовръх е многогодишно, тревисто растение. Отнася се към семейство Дебелецови (Crassulaceae). Може да се срещне с имената: Златен корен , Розова родиола, Златовръх, Розов златовръх и Тибетски женшен, Арктически корен, Родиола. Използва се като лечебно растение. Все повече хората, предимно в Източна Европа и Азия използват розовия златовръх за лечение на широк спектър от състояния като стрес, умора, тревожност, депресия и когнитивно увреждане.
Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона. Съгласно закона е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".
   Видът е включен и в Червена книга на Република България в категория "критично застрашен" 
В България се среща в Стара планина (Западна и Средна), Рила и Пирин при  2000–2600 m надморска височина. 
 
                

Предложение за обявяване на Защитена местност (ЗМ) „Воденицата“ в землището на гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

Уведомление
 
Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) РИОСВ – Стара Загора уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт, заповед за обявяване на Защитена местност (ЗМ) „Воденицата“ в землището на гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2 или на имейл: office@stz.riew.gov.bg в срок от един месец, считано от датата на съобщението.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал и на място в РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2.
Като част от настоящото уведомление са публикувани обосновка, картен материал, координатен регистър на проекто ЗМ и проекта на заповед за обявяване на ЗМ „Воденицата“.
 
Приложения: 
Обосновка, проект на заповед за обявяване на ЗМ „Воденицата“ в землището на гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, координатен регистър и картен материал.

Публикувано на 07.02.2024 г.

Предложение за обявяване на Защитена местност (ЗМ) „Находище на Вагеницова метличина“ в землището на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол

Уведомление

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) РИОСВ – Стара Загора уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт, заповед за обявяване на Защитена местност (ЗМ) „Находище на Вагеницова метличина“ в землището на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол във връзка с предложение на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН (ИБЕИ).

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2 или на имейл: office@stz.riew.gov.bg в срок от един месец, считано от датата на съобщението.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал и на място в РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2.
Като част от настоящото уведомление са публикувани предложението на ИБЕИ, БАН, картния материал на проекто ЗМ и проекта на заповед за обявяване на ЗМ „Находище на Вагеницова метличина“.

Приложения: 
Предложение на ИБЕИ, БАН, проект на заповед за обявяване на ЗМ „Находище на Вагеницова метличина“ в землището на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол и картен материал.


Публикувано на 05.09.2023 г.

План за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 - 2028 г.

Насоки за действия при намиране на бедстващи животни