Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година

Решения за оценка на съвместимостта за 2012 г.
 

Публикувано на 17.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-37-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам „Горскостопански план (ГСП) на горите за период от 2021 г. - 2030 г., собственост на община Болярово”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-38-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на територията от „Земеделска” в „Горска” на имот с идентификатор 47305.50.21 по КЕС и КР на с. Марково, общ. Братя Даскалови”.

Публикувано на 10.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-35-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на две вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 40292.5.1 и 40292.5.3 по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-36-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на база за съхранение на селскостопанска техника в имот с идентификатор 73420.63.448, в местност „Тунджа мераз” в землището на с. Тулово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора”.

Публикувано на 03.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-33-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 46417.76.26, м. „Габрова кория55 в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ-34-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 46417.76.27, м. „Габрова кория” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”

Публикувано на 26.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-32-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Закупуване на нови машини, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, поставяне на преместваеми хранилки за животни”.

Публикувано на 19.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-31-ОС/2021 г. по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаичен парк в имоти с идентификатори 27111.47.42, 27111.48.115, 27111,47.189, 27111.48Л98, 27111.48.272, 27111.48.273 и 27111,48.275 в землището с. Езеро, общ. Нова Загора, област Сливен”.

Публикувано на 05.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-30-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на територията от „Земеделска” в „Горска” на имот с идентификатор 32264.10.13 по КК и КР на с. Иглика, общ. Болярово”.

Публикувано на 29.10.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-26-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 47528.119.2, местност „Полето” по КККР на с. Медвен, общ. Котел, обл. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ-27-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) “Промяна от „земеделска” към „горска” територия на имот с идентификатор 11658.74.5 в землището на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-28-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) “Промяна от „земеделска” към „горска” територия на имоти с идентификатори 63149.1.337, 63149.2.358, 63149.2.285, 63149.83.91, 63149.83.110, 63149.83.180, 63149.83.221, 63149.83.222, 63149.83.236, 63149.83.243, 63149.212,74, 63149.212.115, 63149.212.167, 63149.253.497 в землището на с. Лозен, общ. Стара Загора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-29-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Създаване на трайни насаждения от сливи, изграждане на ажурна ограда и закупуване на селскостопанска техника” в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол ”.