Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Инвазивни и чужди видове


Растенията и животните, които навлизат в нови, чужди за тях местообитания, могат да превземат местната флора и фауна и да увредят околната среда, са известни като „инвазивни видове“ .
Инвазивни чужди видове това са чужди видове, които не са естествено разпространени, a са внесени в природата на страната от други държави, където те са разпространени. Появата им обикновено е резултат от човешки дейности - транспорт, туризъм, търговия, земеделие, градинарството, залесяване, дървообработване. Възможно е да стане и при преодоляване на естествените бариери между страните и континентите - през водните басейни, по въздуха, с птиците и животните и др.

Повече информация за инвазивните чужди видове:
https://www.moew.government.bg/bg/priroda/biologichno-raznoobrazie/nemestni-i-invazivni-chujdi-vidove/invazivni-chujdi-vidove/                  

ДЕСЕТТЕ ИНВАЗИВНИ ЧУЖДИ ВИДА РАСТЕНИЯ (PLANTES), КОИТО СА НАЙ-ГОЛЯМА ЗАПЛАХА В БЪЛГАРИЯ:

Айлант, див орех (Ailanthus altissima)
Блатен троскот (Paspalum distichum)
Бохемска фалопия (Fallopia x bohemica)
Бяла акация, салкъм (Robinia pseudoacacia )
Многолистен бутрак (Bidens frondosus)
Нуталиева водна чума (Elodea nuttallii)
Обикновен кактус, опунция (Opuntia humifusa)
Пелинолистна амброзия (Ambrosia artemisiifolia)
Синя акация, аморфа (Amorpha fruticosa)
Ясенолистен клен (Acer negundo)

                    
Айлант, див орех (Ailanthus altissima)                                 Бяла акация  (Robinia pseudoacacia)

Айлантът расте бързо и завзема разнообразни места, като измества местните видове. Изключително жизнен е и упорит е и може да поникне дори във фугата между плочките на тротоара, в цепнатини и между керемиди. Когато завзема нови територии, той отделя вещество, което не позволява на другите растения да израстват – те загиват. Корените му се развиват нашироко и дълбоко. Увреждат канализационни тръби, археологически обекти, основи на сгради
Справянето с айланта е трудно и изкореняването му не е достатъчно. Ето какво препоръчват еколозите за борба с инвазивното растение:
Унищожавайте ги, преди да образуват семена и се размножат!
Изтръгвайте напълно корените, за да не се възстановят!
Преди третиране с препарат потърсете специалист, който да определи вида, количеството, времето и начина на прилагането му!
Наблюдавайте местата няколко години и ги почиствайте от нови растения, до пълно унищожение!
Не засаждайте инвазивни чужди растения, въпреки „ползите“, за които може да сте чули!
Не изхвърляйте градински отпадъци със семена или части от опасните растения, защото ще се вкоренят!
Не пренасяйте пръст, защото с нея прехвърляте семена и части от нашествениците!


Често срещани инвазивни видове са: 
https://invasiveplants.eu/invazivni-chuzhdi-rasteniya/ajlant-kitajski-yasen-div-oreh/
https://invasiveplants.eu/invazivni-chuzhdi-rasteniya/
https://invasiveplants.eu/forum/

ИНВАЗИВНИ ЖИВОТНИ (ANIMALIA)

  БОЗАЙНИЦИ (MAMALIA)
Яванска мангуста (Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)
Енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834)
Носато мече (Nasua nasua Linnaeus, 1766)
Миеша мечка (Procyon lotor Linnaeus, 1758)
Китайски мунтжак (Muntiacus reevesi Ogilby, 1839)
Нутрия (Myocastor coypus Molina, 1782)
Катерица на Палас (Callosciurus erythraeus Pallas, 1779)
Сива катерица (Sciurus carolinensis Gmelin, 1788)
Черна катерица (Sciurus niger Linnaeus, 1758)
Сибирски бурундук (Tamias sibiricus Laxmann, 1769)
Ондатра (Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766)

 ПТИЦИ (AVES)
Египетска гъска (Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766)
Ямайска потапница  (Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789)
Свещен ибис (Threskiornis aethiopicus Latham, 1790)
Обикновена майна (Acridotheres tristis Linnaeus, 1766)
Индийска домашна врана (Corvus splendens Viellot, 1817)
 ВЛЕЧУГИ (REPTILIA)
Червенобуза костенурка (Trachemys scripta Schoepff, 1792)

 ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA)
Американска жаба бик (Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802)

 РИБИ (PISCES)
Китайски поспаланко (Perccottus glenii Dybowski, 1877)
Псевдоразбора (Pseudorasbora parva Temminck et Schlegel, 1846)
Слънчева риба (Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758)
Ивичесто змиорковидно сомче (Plotosus lineatus (Thunberg, 1787))

НАСЕКОМИ (INSECTA)
Азиатски стършел (Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905)

 ВИСШИ ЧЛЕНЕСТОНОГИ (MALACOSTRACA)
Китайски рак (Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854)
Американски шипобузест рак (Orconectes limosus Rafinesque, 1817)
Северен рак (Orconectes virilis Hagen, 1870)
Американски сигнален рак (Pacifastacus leniusculus Dana, 1852)
Червен блатен рак (Procambarus clarkii Girard, 1852)
Американски мраморен рак (Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis)

 РЕСНИЧЕСТИ ПЛОСКИ ЧЕРВЕИ (TURBELLARIA)
Новозенландски плосък червей (Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones et Gerard (1999)