Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година

Решения за оценка на съвместимостта за 2012 г.
 

Публикувано на 12.02.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-4-ОС/ 2021 г.  да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП)„Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция, стопански инвентар и битова сграда към него в имот с идентификатор 39030.66.24 в местност „Боаза” в землището на гр. Котел, общ. Котел, обл. Сливен”.

Публикувано на 22.01.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-1-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за  „Смяна на начина на трайно ползване от „пасище" на „нива“ на имот с идентификатор 56527.146.5 по КК и КР на с. Питово, общ. Нова Загора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ОС/ 2021 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Смяна на начина на трайно ползване от „пасище“ на „нива“ на имот с идентификатор 56527.92.171 по КК и КР на с. Питово, общ. Нова Загора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-3-ОС/ 2021 г.  да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имот с идентификатор 04337.44.114 в местност „Маркова могила” в землището на с. Блатец, общ. Сливен.