Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година

Решения за оценка на съвместимостта за 2012 г.
 

Публикувано на 18.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 5 броя едноетажни къщи за гости в имот с идентификатор 80474.1.250 в местност „Меджерлика” в землището на с. Червенаково, общ. Твърдица, обл. Сливен”.

Публикувано на 27.04.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на имот с идентификатор 83051.24.209 в землището на с. Шарково, общ. Болярово.
РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на имот с идентификатор 11658.88.30 в землището на с. Воден, общ. Болярово.

Публикувано на 09.04.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Смяна на начина на трайно ползване от „пасище“ на „нива“ на имот е идентификатор 56527.92.5 по КК и КР на с. Питово, общ. Нова Загора” (ИП) „Авариен ремонт на местен път IV - клас с идентификатор 51648.53.126 по КК и КР на гр. Николаево, общ. Николаево - чрез възстановяване на съществуващ водосток с цел укрепване на местен път и предпазване от заливане с вода от р. Тунджа и близки водни течения и създаване на условия за високи подпочвени води”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Почистване от храстова и дървесна растителност на земеделски имоти с идентификатори 44540.26.417 и 44540.26.415 в землището на с. Любеново, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

Публикувано на 25.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2021 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Авариен ремонт на местен път IV - клас с идентификатор 51648.53.126 по КК и КР на гр. Николаево, общ. Николаево - чрез възстановяване на съществуващ водосток с цел укрепване на местен път и предпазване от заливане с вода от р. Тунджа и близки водни течения и създаване на условия за високи подпочвени води”.

Публикувано на 22.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/ 2021 г. по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива”.

Публикувано на 18.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ОС/ 2021 г.  да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаичен парк в имоти с идентификатори 27111.47.42, 27111.48.115, 27111.47.189, 27111.48.198, 27111.48.272, 27111.48.273 и 27111.48,275 в землището с. Езеро, общ. Нова Загора, област Сливен”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ОС/ 2021 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на предназначението на земеделски територии, имот с идентификатор 65810.156.4 в землището на с. Свобода, общ. Чирпан, имот с идентификатор 67154.90.17 в землището на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора, имот с идентификатор 27379,21.5 в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора и имот с идентификатор 35153,2.303 в землището на с. Казанка, общ. Стара Загора в „горска, територия.

Публикувано на 26.02.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ОС/ 2021 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) „Създаване на овощни градини от вишни в поземлени имоти с идентификатори 87031.94.25 и 87031.96.1 по КККР на с. Ябланово, общ. Котел, обл. Сливен”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ОС/ 2021 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) „Удължаване срока за временно ползване на земеделска земя в имот с идентификатор 35660.18.3 с площ от 500 кв. м., Базова станция (БС-5101) в местността „Гергевец” в землището на с. Камен, общ. Сливен”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ОС/ 2021 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на предназначението на имот с идентификатор 17097Л 1.49 в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово.