Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Видове услуги

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Вид на административната услуга Правно
основание
Необходими
документи

 
Такси и основание
 
Технически срок за изпълнение
1. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г.
 
Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО /прикачат се в НИСО/ 100 лв.,
за всяка площадка поотделно, съгласно чл.13,ал.1, т.1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.)
14 дни
2. Издаване на
регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на
отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО

 
чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО /прикачат се в НИСО/ 180 лв.,
съгласно чл.13,ал.1, т.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.73/2012г.
14 дни
3. Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци
 
чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г.
 
Документи, удостоверяващи промяната /прикачат се в НИСО/ 50 лв.,
съгласно чл.13, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.
14 дни
4. Изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО, в т.ч. на регистрационен документ, при включване на нова площадка чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. Документи, удостоверяващи промяната /прикачат се в НИСО/ 100 лв.,
за всяка площадка поотделно, съгласно чл.13,ал.3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.
14 дни

 
5. Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г. Документи, удостоверяващи промяната /прикачат се в НИСО/ 50 лв., съгласно чл.13, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.. 14 дни
6. Издаване на решение за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл.78 от ЗУО чл.80, ал.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012 г.   не се заплаща такса 14 дни
7. Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО чл.67, във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО, ДВ, бр.53/2012г. Документи по чл.69 от ЗУО /прикачат се в НИСО/ 200 лв.
за всяка площадка поотделно, съгласно чл.12,ал.1, т.1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ- ДВ, бр.73/2012г.
2 месеца
8. Изменение и допълнение на Разрешение за
извършване на дейности по третиране на отпадъци
чл.73 от ЗУО ДВ, бр.53/
2012г.
Документи по чл.68 и 69 от ЗУО /прикачат се в НИСО/ 50 лв., съгласно чл. 12, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.73/2012 г. 1 месец
9. Изменение и допълнение на Разрешение за
извършване на дейности по третиране на отпадъци, в случаите, когато изменението и/или допълнението на разрешението включва нова площадка
чл.73 от ЗУО ДВ, бр.53/2012г. Документи по чл.68 и 69 от ЗУО /прикачат се в НИСО/ 200 лв.
за всяка нова площадка поотделно, съгласно чл.12, ал.3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.73/2012 г.
1 месец
10. Издаване на
Решение за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци
чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО ДВ, бр.53/2012г.   не се заплаща такса 14 дни
11. Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци чл. 3 от ЗУО ДВ, бр.53/2012г., във връзка с чл. 7,  от Наредба N°2 за класификация на отпадъците 1.    Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали/Прикача се в НИСО/;
2.    Информационни листове за безопасност на химичните вещества и препарати, използвани като изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, в съответствие с приложение № 16 от Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти (ДВ, бр. 5 от 2003 г.) /Прикача се в НИСО/;
3.    Становище от РЗИ за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01 /Прикача се в НИСО/.
не се заплаща такса 14 дни
12. Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл.17, ал.2 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците чл. 17, ал.2 от Наредба №2/2018 г.. за класификация на отпадъците   няма такса 30 дни
13. Прекратяване действието на утвърден работен лист за класификация на отпадъците, при преустановяване образуването им и при липса на източник за образуване на съответния отпадък чл. 21, ал.1 от Наредба №2/2018 г. за класификация на отпадъците Уведомление по образец и утвърдения от РИОСВ Стара Загора работен лист няма такса 30 дни
14.
Издаване на становище относно документация от основно
охарактеризиране на отпадъци
чл.35а, ал.6, т.1 от Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци Доклад от основно охарактеризиране не се заплаща такса 30 дни
15. Издаване на Становище за
унищожаване на лекарства
чл.10, ал.2, т.3 от Наредба
№ 28/14.12.2000 за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата
Молба - свободен текст не се заплаща такса  
16. Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт чл. 17 от Наредба № 26/ 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт   Проект за съгласуване не се заплаща такса 14 дни
17. Издаване на решения за разходване на средства от отчисления по чл. 60 от ЗУО Чл. 15 от Наредба №7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци Заявление по чл. 14, ал. 1 от Наредба №7/2013 г. и документи по чл. 14, ал. 2 от Наредбата няма такса 10 дни
18. Издаване на решения за разходване на средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО Чл. 25 от Наредба №7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци Заявление по чл. 25, ал. 1 от Наредба №7/2013 г. и Документи по чл. 25, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата няма такса 10 дни