Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Направление "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ"

Направление "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ"

Дейности:
 
1. Издаване на разрешения за извършване на дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане по реда на чл. 67 от ЗУО;

2. Издаване на регистрационни документи за извършване на дейности по третиране или събиране и транспортиране на отпадъци по реда на чл. 78 от ЗУО;

3. Класификация на отпадъците – утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл. 17, ал. 2 от Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците; Прекратяване действието на работен лист за класификация на отпадъците; Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъци;

4. Издаване на решения за разходване на натрупани средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО
 
5. Координация и контрол по прилагане на изискванията за управление на:
- биоразградими отпадъци;
- строителни отпадъци;
- опаковки и отпадъци от опаковки;
- отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
- полихлорирани бифенили/полихлорирани терфенили;
- негодни за употреба батерии и акумулатори;
- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
- излезли от употреба моторни превозни средства;
- излезли от употреба гуми;
- текстилни отпадъци

6. Координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци;

7. Координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци и спазване на изискванията при избор на площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

8. Координация с други компетентни органи и осъществяване на контрол по отношение на: чистотата на населените места; чистотата на пътищата, част от общинските и републиканската пътна мрежа;  чистотата и проводимостта на речните корита и крайбрежните заливаеми ивици.

9. Контрол по отношение на изпълнение на задълженията на собствениците на депа за битови, строителни и производствени отпадъци по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и Наредба №7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

10. Координация с други компетентни органи и осъществяване на контрол във връзка с постъпващи сигнали от граждани и институции, касаещи неспазване на екологичното законодателство, в частност ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

11. Осъществяване на контрол съвместно с ПУДООС по изпълнението на проекти, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

12. Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите чрез:
- Издаване на становища за съгласуване на проекти за техническа и биологична рекултивация на нарушени терени, съгласно изискванията на Наредба 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобравяне на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
- Опазване на почвите и земните недра, рационално използване на подземните богатства, ограничаване въздействието на действащите и новопроектираните дейности за добив и преработка на невъзстановими природни ресурси.
- Изпълнението на програмите за мониторинг на почвите на площадките на фирмите с издадени комплексни разрешителни, анализ на състоянието на почвите от пунктовете включени в Националната система за мониторинг.
- Депонирането и правилното съхранение на торовия отпадък (оборски тор и торова течност) от животновъдните ферми.
- Изпълнението на проекти за рекултивация на нарушени терени.
- Проверка на складовете за съхранение на продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност и неизвестен произход.