Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Трансграничен превоз на отпадъци

До всички лица, извършващи дейности по Регламент №1013/2006, относно превози за/или внос в Република България на отпадъци, за които не се изисква нотификация
 
Съгласно последното изменение и допълнение от 01.10.2021 г. на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1, се регламентират следните промени:

Съгласно чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021г.), в случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, и само за случаите, в които местоназначението на отпадъците е на територия, контролирана от РИОСВ–Стара Загора, се изпраща до РИОСВ–Стара Загора по електронна поща: annex7@stz.riew.gov.bg, не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52 от Наредба № 1/ 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри от получателите на отпадъците.
Съгласно чл. 22, ал. 5 от Наредба № 1/ 2014 г., в случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3011 или с код EU3011 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата, уреждащи превози, за които не се изисква нотификация и само за случаите, в които местоназначението на отпадъците е на територия, контролирана от РИОСВ–Стара Загора, са задължени да изпращат до РИОСВ–Стара Загора по електронна поща: annex7@stz.riew.gov.bgне по-късно от деня на натоварване декларация по образец съгласно Приложение № 51 от Наредба № 1/ 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

Приложение VII 
Приложение №51 
Приложение №52 

До всички лица, извършващи дейности по Регламент №1013/2006, относно превози за/или внос в Република България на отпадъци, за които се изисква нотификация

Във връзка с изпълнение на задълженията на инспекцията като контролен орган по Регламент (ЕО) № 1013/2006 за превози (с местоназначение територията на РИОСВ-Стара Загора), подлежащи на нотификационна процедура и с цел получаване на информация преди началото на всеки превоз на отпадъци, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент №1013/2006, лицата следва да изпращат до РИОСВ-Стара Загора по електронна поща: movement-document@stz.riew.gov.bg  копие на попълнен формуляр по Приложение IБ на Регламент (ЕО) № 1013/2006. 
В тази връзка РИОСВ - Стара Загора предоставя e-mail за уведомяване в качеството й на заинтересован компетентен орган: movement-document@stz.riew.gov.bg 

Законодателство
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/zakonodatelstvo/

Основни изисквания на Регламент №1013/2006 
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/osnovni-iziskvaniya-na-reglament-1013-2006/razporedbi-i-osnovni-iziskvaniya/

Формуляри и примерни договори 
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/formulyari-i-primerni-dogovori/

Обобщени списъци на отпадъци по Регламент №1013/2006
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/obobsteni-spisuci-na-otpaduci-po-reglament-1013-2006/

ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС, ОИСР И БАЗЕЛСКА КОНВЕНЦИЯ
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/durjavi-chlenki-na-es-oisr-i-bazelska-konvenciya/

Ръководства
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/rukovodstva/

ЕС НАСОКИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ ОТНОСНО РЕГЛАМЕНТ 1013/2006
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/es-nasoki-na-nacionalnite-korespondenti-otnosno-reglament-1013-2006/

Търговци и брокери на отпадъци
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/turgovci-i-brokeri-na-otpaduci/