Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Такси и банкови гаранции

Банковата гаранция за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, се предоставя за едногодишен период, като се продължава или подновява всяка следваща година през периода на действие на разрешението, минимум един месец преди изтичане срока на действието ѝ, като остава валидна най-малко 60 дни след прекратяване на дейността. Банковата гаранция е в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.
В случаите на прекратяване на дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО, следва да се предприеме процедура по: прекратяване действието на разрешението за дейности с отпадъци (по чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО) или по изменение и/или допълнение (по чл. 73 от ЗУО) на разрешението за изключване на дейностите  с  ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО, минимум три месеца преди изтичане срока на действието на банковата гаранция. 
================================================================================
- Разрешения за дейности с отпадъци
 
За издаване на разрешение : /Разрешението/ята си издават от Директора/ите на РИОСВ, на чиято територия/и се извършва/ат дейността/тите на заявителя/

- за третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО - 200 лв. за всяка площадка поотделно;
Основание: чл.12,ал.1,т.1от ПМС № 136 от 13.05.2011
Получател: РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81; BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора

- за изменение и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по третиране на отпадъци – таксата е 50 лв.
Основание: чл.12, ал.2от ПМС № 136 от 13.05.2011
Получател: РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81; BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора

- когато изменението и/или допълнението на разрешението за извършване на дейностите по третиране на отпадъци по чл. 35 ал. 1, т. 1 включва нова площадка- таксата е 200 лв. за всяка нова площадка поотделно. /Основание за плащане: чл.12, ал. 3от ПМС № 136 от 13.05.2011за таксите в МОСВ/

- Регистрационни документи за дейности с отпадъци
 
За извършване на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО и издаване на регистрационен документ :

- за третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 ЗУО - 100 лв. за всяка площадка поотделно; . /Регистрацията си извършва от Директора/ите на РИОСВ, на чиято територия/и е дейността/тите на заявителя/
Основание: чл.13, ал.1, т. 1 от ПМС № 136 от 13.05.2011
Получател: РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81; BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора

- за транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 ЗУО - 180 лв. /Регистрацията си извършва от Директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на заявителя/
Основание: чл.13, ал.1, т. 2 ПМС № 136 от 13.05.2011
Получател: РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81; BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора

- за изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО , в т. ч. на регистрационен документ, се събира таксата е 50 лв.
Основание: чл.13, ал.2 от ПМС № 136 от 13.05.2011
Получател: РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81; BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора

- когато изменението и/или допълнението на регистрацията по глава пета, раздел II от ЗУО , в т. ч. на регистрационния документ, включва нова площадка, се събира такса в размер 100 лв. за всяка нова площадка поотделно. /Основание за плащане: чл.13, ал. 3от ПМС № 136 от 13.05.2011за таксите в МОСВ/
==============================================================================
Указания за

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/

Не се предвижда образец на Министерството на околната среда и водите-използват се образци на съответната банка, като тя гарантира, че от сметката на юридическото лице ще се предостави в полза на трето лице съответната сума при първо писмено поискване от министъра на околната среда и водите да преведе сумата по банковата гаранция по сметка на Министерството на околната среда и водите.

Задължителни елементи, които трябва да съдържа документа :

гаранция е безусловна и неотменяема за срок от 1 година, съдържа срок, дата, година
име на юридеческото лице, ЕИК/булстат/, седалище на управление,
Сумата /разбита или в общ размер/ в размер на 15 000 лв. за дейността и допълнително по 5000 лв за всяка площадка/ данни за местонахождение на площадката/ките

в полза на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ и /съответно за коя инспекция/ –РИОСВ-Ст. Загора, и се усвоява при нарушаване на чл.69, ал. 4 от ЗУО /ДВ, бр. 53/13.07.2012г./
1. отнемане на разрешението – в пълен размер;
2. наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление, която не е заплатена доброволно – до размера на вземането;
3. установено по съответния ред нарушение при предаване на отпадъци в несъответствие с изискванията по чл. 39, ал. 1 и 2 и/или заличаване на площадката по чл. 75, ал. 3 – до размера на банковата гаранция, предоставена за съответната площадка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАКОН за управление на отпадъците /ЗУО/ -извадка
/Обн. в ДВ, бр. 53/13.07.2012г., изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 5 март 2021 г./


Чл. 69., алинеи
(2) Към заявлението по чл. 68 лицата, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, представят банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността.
(3) Банковата гаранция по ал. 2 е безусловна и неотменяема и се издава от банка по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции.
(4) Банковата гаранция по ал. 2 се издава в полза на Министерството на околната среда и водите и се усвоява при:
1. отнемане на разрешението – в пълен размер;
2. наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление, която не е заплатена доброволно – до размера на вземането;
3. установено по съответния ред нарушение при предаване на отпадъци в несъответствие с изискванията по чл. 39, ал. 1 и 2 и/или заличаване на площадката по чл. 75, ал. 3 – до размера на банковата гаранция, предоставена за съответната площадка.
(5) Чрез банковата гаранция банката гарант се задължава при първо писмено поискване от министъра на околната среда и водите да преведе сумата по банковата гаранция по сметка на Министерството на околната среда и водите.
(6) Банковата гаранция по ал. 2 се предоставя за едногодишен период, като се продължава или подновява всяка следваща година през периода на действие на разрешението, минимум един месец преди изтичане срока на действието й, като остава валидна най-малко 60 дни след прекратяване на дейността.
================================================================================
 
КОМПЛЕКСНА УСЛУГА, касаеща заверяване на Работен лист за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01

Дължимата държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. в ДВ бр. 66 от 2014 г., с посл. изм и доп. ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г. ), може да бъде платена по банков път по сметката на съответното РЗИ:

1.     БАНКОВА СМЕТКА на РЗИ – Стара Загора:

Булстат: 176030488
IBAN: BG95UNCR76303100115523
BIC: UNCRBGSF
Банка: UniCreditBulbank - Стара Загора

2.     БАНКОВА СМЕТКА на РЗИ – Сливен:

Булстат: 176031165
IBAN: BG56UBBS80023110738810, 
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД – клон Сливен


3.     БАНКОВА СМЕТКА на РЗИ – Ямбол:
 
Булстат: 176030641
IBAN BG22UBBS80023110739810
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД - клон Ямбол
 
Съгласно чл. 28 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (Загл. доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.), таксата е в размер на 43 лв. (четиридесет и три лева).

Забележка: При плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането - „Издаване на становище за класификация на отпадъци“.
================================================================================

Регистриране в публичния регистър на търговци и брокери на отпадъци

Вписване  в публичния регистър на търговци и брокери на отпадъци се извършва посредством Национална информационна система за отпадъци (НИСО), чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП). Основанието за това изискване е § 22 ЗУО, съгласно който подаването на заявления и документи по електронен път в случаите, предвидени в закона, не се прилага до въвеждането в действие на информационно-техническа система, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Административната такса за вписване в регистъра е в размер на 100 лв. на регистрация съгласно чл. 16 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136/13.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. ПМС № 221/14.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г. Съгласно заповед № РД-552/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите, считано от 1 септември 2009 г. административните такси се заплащат само по банков път. Дължимите суми се внасят по единната бюджетна сметка на Министерството на околната среда и водите (МОСВ):

БНБ
IBAN BG35BNBG96613000138701
BIC BNBGBGSD


В графата „Основание за плащане” на платежния документ следва да се попълни основанието: „чл.104, ал.1 ЗУО”. 

Допълнителна информация може да откриете в Меню „ПОМОЩ“ на основния екран на Национална информационна система за отпадъци.