Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Образци на документи

Образци на документи

От 25.05.2018 г. влиза в сила Общ европейски регламент за защита на личните данни, с който се въвеждат или разширяват съществуващи права, които засягат всички европейски граждани. Новите правила налагат писменно изразяване и потвърждаване на съгласие РИОСВ - Стара Загора в качеството си на администратор на лични данни,  да обработва (събира, използва, съхранява и изтрива) лични данни на физически лица.
1.Необходимо е при подаване на документи да се попълни декларация за съгласие.
2.При подаването на документи в РИОСВ - Стара Загора от физически и юридически лица, да бъдат предварително заличени всички лични данни на трети лица.

Образци на разрешения за дейности с отпадъци публикувани на сайта на МОСВ.

Образец № 1 на заявление по чл. 68, ал. 1  от ЗУО за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
 
Образец № 2  на заявление по  чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
 
Образец № 3 на заявление по  чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО

Образци на регистрационни документи за дейности с отпадъци публикувани на сайта на МОСВ.

Образец № 1 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 87, ал. 3 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО

Образец № 2 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУO за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО

Образец № 3 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО

Образец № 4 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО

Образец № 5 на заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл. 80, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности

Работен лист за класификация на отпадъци, съгласно Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1

Работен лист - Приложение № 6 - Наредба № 2

Уведомление по образец, съгласно Приложение № 7 от Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
 
Декларация за съгласие от физически лица 16 Kb (docx) свали