Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Важно!

Промени в екологичното законодателство, касаещи площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци
 
1. НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81 от 2004 г.)

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 52 от 16.06.2023 г.
Параграф единствен. Отменя се Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81 от 2004 г.).

2. НАРЕДБА № Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 52 от 16.06.2023 г.

================================================================
КОМПЛЕКСНА УСЛУГА, касаеща заверяване на Работен лист за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01

Дължимата държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. в ДВ бр. 66 от 2014 г., с посл. изм и доп. ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г. ), може да бъде платена по банков път по сметката на съответното РЗИ:

1.     БАНКОВА СМЕТКА на РЗИ – Стара Загора:

Булстат: 176030488
IBAN: BG95UNCR76303100115523
BIC: UNCRBGSF
Банка: UniCreditBulbank - Стара Загора

2.     БАНКОВА СМЕТКА на РЗИ – Сливен:

Булстат: 176031165
IBAN: BG56UBBS80023110738810, 
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД – клон Сливен


3.     БАНКОВА СМЕТКА на РЗИ – Ямбол:
 
Булстат: 176030641
IBAN BG22UBBS80023110739810
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД - клон Ямбол
 
Съгласно чл. 28 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (Загл. доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.), таксата е в размер на 43 лв. (четиридесет и три лева).

Забележка: При плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането - „Издаване на становище за класификация на отпадъци“.

ВАЖНО!!!

Съгласно изискванията на чл. 8 от Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците в 3-дневен срок след постъпване на документи за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01 директорът на РИОСВ изпраща документите по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 3 за становище до регионалната здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия се образува отпадъкът.
В тази връзка при подаване на работни листи за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 към работните листи следва да се представи описание на технологичния процес, при който се образуват отпадъците, съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №2/2014 г.
Примерено описание на технологичен процес може да свалите от тук:
=========================================================================

Регистриране в публичния регистър на търговци и брокери на отпадъци

Вписване  в публичния регистър на търговци и брокери на отпадъци се извършва посредством Национална информационна система за отпадъци (НИСО), чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП). Основанието за това изискване е § 22 ЗУО, съгласно който подаването на заявления и документи по електронен път в случаите, предвидени в закона, не се прилага до въвеждането в действие на информационно-техническа система, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Административната такса за вписване в регистъра е в размер на 100 лв. на регистрация съгласно чл. 16 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136/13.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. ПМС № 221/14.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г. Съгласно заповед № РД-552/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите, считано от 1 септември 2009 г. административните такси се заплащат само по банков път. Дължимите суми се внасят по единната бюджетна сметка на Министерството на околната среда и водите (МОСВ):

БНБ
IBAN BG35BNBG96613000138701
BIC BNBGBGSD


В графата „Основание за плащане” на платежния документ следва да се попълни основанието: „чл.104, ал.1 ЗУО”. 

Допълнителна информация може да откриете в Меню „ПОМОЩ“ на основния екран на Национална информационна система за отпадъци.

========================================================================

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2022 Г.

Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.
 
Съгласно чл. 23, ал. 1, и ал. 4 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, чрез НИСО, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани  годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година също чрез НИСО.
Годишните отчети за 2022 г. следва да бъдат подадени чрез НИСО в съответствие с нормативно заложените срокове, като статусът им, включително на нулевите, трябва да бъде „Подписан“.

========================================================================

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И ЧЛ.64 ОТ ЗУО ЗА 2021 Г. И 2022 Г.
 
В Държавен вестник, бр. 17 от 01.03. 2022 г., е обнародван Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, касаещ Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (чрез ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс), с който в ЗИД на ДОПК са обнародвани следните промени при ползването на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2021 г. и 2022 г., считано от 01.01.2022 г.:
§ 59. (1) За 2021 г. и за 2022 г. в разходите по чл. 62, т. 3 от Закона за местните данъци и такси може да бъдат включени и разходи за изпълнение на мерки по чл. 63 от Закона за здравето, извършени на територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.
(2) Разходите по ал. 1 се осигуряват чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.
§ 60. (1) Месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. и за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.
(2) Дължимите месечни отчисления за 2021 г. и за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 декември на съответната година, когато не е прието решение на общинския съвет по ал. 1 за съответната година. Регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира съответното депо, възстановява от банковата сметка за чужди средства преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за които има решение на общинския съвет по ал. 1 в срок до 30 април 2022 г.
(3) Не се начисляват лихви върху дължимите суми за месечни отчисления за 2021 г. и 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ
 
ВАЖНО: Съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредбата/, годишните отчети за дейности с отпадъци се предоставят в Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО).
 
Информация за предоставяне на годишните отчети по отпадъците:​

Годишни отчети по чл. 13 - 22 и чл. 22 б от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закон за електронния документ и електроните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/;
Годишни отчети по чл. 22 а Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 31 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ;
Годишни отчети се предоставят от лице, което се идентифицира с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕУУ и въз основа на електронен образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за предоставяне на годишните отчети;
В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет чрез НИСО в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година;
 След изтичане на срока по ал. 4 лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни;

Информация за въвеждане на данни в НИСО относно Годишните отчети за отпадъците:
 
За въвеждането на данни в НИСО е необходимо статуса на съответният Годишен отчет (поле „Статус” в раздел „Основни данни”) да е „В редакция” или „Подписан”. Ако статуса е „В процес на подписване”, отчета е заключен, защото е свален файл с отчета за подпис. Необходимо е да довършите подписването, което ще доведе статуса до „Подписан”, след което ще може да направите необходимите промени. Файлът отново трябва да се подпише в КЕП, във формат „.p7s”, за да се подаде в НИСО. Обръщаме внимание, че след като направите промените, за да е подаден Годишният отчет, трябва да е със статус „Подписан". 

Информация за отчетност в НИСО на отпадъци с кодове от 17-та и 20-та група:

За отпадъци с кодове от 17-та група „Отпадъци от строителство и събиране (включително почва, изкопана от замърсени места)“ и отпадъци от 20-та група „Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събрани фракции“ не  се  води отчетна книга по Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредбата. За тези отпадъци не се предоставя годишен отчет по Приложение № 9 към чл. 13, от Наредбата. 

За работата с НИСО и срещаните проблеми в системата може да следите информация с често задаваните въпроси и отговори на следния линк: http://www.eea.government.bg/bg/nsmos/waste/niso/chesto-zadavani-vaprosi-i-otgovori-za-rabota-s-niso.
 
ВАЖНО!!!

С Постановление на Министерски съвет №354 от 26 октомври 2021 г. е приета Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ННВОППВОС) (oбн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021 г.).
Наредбата има за цел да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, върху околната среда и по-специално върху водната среда и върху здравето на човека, както и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни и устойчиви бизнес модели, продукти и материали с цел ефикасно функциониране на вътрешния пазар на Европейския съюз (ЕС). 
Чрез ННВОППВОС се въвеждат национални мерки, чрез които ще се постигнат изискванията за намаляване на замърсяването с отпадъци от еднократни пластмасови продукти и промяна в потребителското поведение.
С влизане в сила на Наредбата се забранява пускането на пазара на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, за които има наложени на пазара заместители за многократна употреба или такива, изработени от други материали, различни от пластмаса. Продуктите, които ще бъдат забранени за пускане на пазара са: пластмасови клечки за уши, чинийки, пластмасови прибори за хранене, бъркалки за кафе, сламки, кутийки за храна у чашки от експандиран полистирен, дръжки за балони, всички продукти от оксо-разградима пластмаса.
Наредбата има за цел да се предотврати и намали въздействието на определени пластмасови продукти С наредбата се определят:
1. мерките за постигане на устойчиво намаляване на употребата на определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ);
2. изискванията към определени ППЕУ;
3. изискванията за маркировка към определени ППЕУ;
4. мерките за носене на разширена отговорност от производители на ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, както и задълженията им за разделно събиране и рециклиране на ППЕУ;
5. отговорността за почистване на замърсяване с отпадъци от ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса;
6. мерките за повишаване на осведомеността на потребителите на определени ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса.
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНОСТ В НИСО!!!
 
Съгласно последното изменение и допълнение от 01.10.2021 г. на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1, се регламентират следните промени:
 
Относно воденето на отчетност и предоставяне на информация в Националната информационна система „ОТПАДЪЦИ” /НИСО/:
Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), отчетните книги по чл. 7 се попълват хронологично минимум веднъж месечно за всеки календарен месец до 15 дни след изтичането му, като всеки запис се отразява по дата.
Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1/2014 г(изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.) , в случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги по чл. 7, се допуска извършване на корекция през текущия месец на вече въведени данни в отчетната книга за предходните 2 месеца. Корекцията се отразява на нов ред, като се попълват коректно всички нормативно изискуеми данни.
Съгласно чл. 11 от Наредба № 1/2014 г(изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), отчетните книги по чл. 7 се водят по електронен път в НИСО, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).
Съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), годишни отчети по чл. 13 - 22 и чл. 22б от Наредбата за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), годишни отчети по чл. 22а за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 31 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
Съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), в случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет чрез НИСО в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година.
Съгласно чл. 23, ал. 5 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), след изтичане на срока по ал. 4 лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни.

Относно превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, за които не се изисква нотификация:
Съгласно чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), в случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, и само за случаите, в които местоназначението на отпадъците е на територия, контролирана от РИОСВ–Стара Загора, се изпраща до РИОСВ–Стара Загора по електронна поща: annex7@stz.riew.gov.bg не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно Приложение № 52 от Наредба № 1/ 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри от получателите на отпадъците.
Съгласно чл. 22, ал. 5 от Наредба № 1/ 2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), в случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3011 или с код EU3011 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата, уреждащи превози, за които не се изисква нотификация и само за случаите, в които местоназначението на отпадъците е на територия, контролирана от РИОСВ–Стара Загора, са задължени да изпращат до РИОСВ–Стара Загора по електронна поща: annex7@stz.riew.gov.bg, не по-късно от деня на натоварване декларация по образец съгласно Приложение № 51 от Наредба № 1/ 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

================================================================================

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНОСТТА В НИСО!!! УДЪЛЖЕН СРОК!!!

В изпълнение на Заповед №РД-697 от 30.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания, свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 01.09.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли и август ще може да се въвежда в НИСО до 30.09.2021 г.


===============================================================================
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНОСТТА В НИСО!!! УДЪЛЖЕН СРОК!!!
29.04.2021 г.

В изпълнение на Заповед №РД-473 от 28.04.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания, свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 01.07.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари, март, април, май и юни ще може да се въвежда в НИСО до 31.07.2021 г.

Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари, март, април, май и юни ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г. 

От 15.04.2021г.  НИСО е обновена. Администраторът на профил  има възможност да променя името на задълженото лице в НИСО. Указания за това са публикувани в Ръководството към НИСО за външни потребители - стр. 120-121. 

Указания, относно реда и начина на водене на отчетността в НИСО, свързана с образуването на отпадъци от 17-та и 20-та група:

За отпадъци с кодове от 17-та група „Отпадъци от строителство и събиране (включително почва, изкопана от замърсени места)“ и отпадъци от 20-та група „Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събрани фракции“ не  се  води отчетна книга по Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредбата. За тези отпадъци не се предоставя годишен отчет по Приложение № 9 към чл. 13, от Наредбата. 
===============================================================================

Регистриране в публичния регистър на търговци и брокери на отпадъци
 
Вписване  в публичния регистър на търговци и брокери на отпадъци се извършва посредством Национална информационна система за отпадъци (НИСО), чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП). Основанието за това изискване е § 22 ЗУО, съгласно който подаването на заявления и документи по електронен път в случаите, предвидени в закона, не се прилага до въвеждането в действие на информационно-техническа система, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Административната такса за вписване в регистъра е в размер на 100 лв. на регистрация съгласно чл. 16 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136/13.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. ПМС № 221/14.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г. Съгласно заповед № РД-552/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите, считано от 1 септември 2009 г. административните такси се заплащат само по банков път. Дължимите суми се внасят по единната бюджетна сметка на Министерството на околната среда и водите (МОСВ):

БНБ
IBAN BG35BNBG96613000138701
BIC BNBGBGSD


В графата „Основание за плащане” на платежния документ следва да се попълни основанието: „чл.104, ал.1 ЗУО”. 

Допълнителна информация може да откриете в Меню „ПОМОЩ“ на основния екран на Национална информационна система за отпадъци.
===============================================================================  
 
Насоки за разработване на общински програми за управление на отпадъците
 
===============================================================================

- Банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ се предоставя за едногодишен период, като се продължава или подновява всяка следваща година през периода на действие на разрешението, минимум един месец преди изтичане срока на действието й, като остава валидна най-малко 60 дни след прекратяване на дейността/съгласно чл.69,ал.6 ЗУО/
 - Подаване на заявление за прекратяване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ да става 3/три/ месеца преди изтичане на банковата гаранция.

===============================================================================

От >>>тук<<< можете да се запознаете с някои насоки, относно прилагане на Закона за управление на отпадъците, (Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.) и отговори на най-често задаваните въпроси.

================================================================================
1. "Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата
2.  Биоотпадъците се събират разделно при източника на образуване. За разделно събрани се считат биоотпадъците със съдържание на примеси не повече от 10 на сто от общото количество на разделно събраните при източника на образуване на отпадъци.
 
3. Методът за изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО по образец № 1 от приложение № 2 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.
 
Заповед № 165/ 23.06.2022г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините, изпълнили/неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 28б, ал. 3 от Наредбата №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. (публикувана на 24.06.2022г.)

Заповед № 164/ 22.06.2022г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с която са определени общините, изпълнили/неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 28б, ал. 3 от Наредбата №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. (публикувана на 24.06.2022г.)

 4. Лицата, които извършват дейности по третиране на биоотпадъци, трябва да притежават съответния документ по чл. 35 ЗУО. 

===============================================================================

 Заповеди на министъра на околната среда и водите по чл. 59 от ЗУО за заплащане на продктова такса за всеки вид МРО :
- Отпадъци от опаковки
- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
- Негодни за употреба батерии и акумулатори
- Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
- Излезли от употреба гуми
- Излезли от употреба моторни превозни средства