Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Информация

REACH е краткото наименование на Регламент за Регистрация, Оценка, Разрешаване и Ограничаване на химикали, който влезе в сила на 01.06.2007г., за да хармонизира и подобри законодателната рамка за химикалите от Европейския съюз.     Регламентът създава и Европейска Агенция по химикали (ECHA), която има централна координационна и изпълнителна роля в цялостния процес на регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване. Европейската Агенция по химикали (ЕАХ) е локализирана в Хелзинки, Финландия и ще управлява регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите, за да осигури съгласуваност на тези дейности в целия ЕС.
Регламентът изисква да има регистрация единствено за вещества, произведени или внесени в количества от 1 тон или повече на година за регистрант. Ако тези вещества обаче са произведени или внесени в количества по-малки от 1т/г за регистрант, в случай, че попадат в обхвата на REACH, може да са приложими и други задължения. Задълженията, които могат да се прилагат независимо от тонажа включват задължения във връзка с употребата на веществото, ограничения, разрешаване, съобщаване на информация по веригата на доставки, като предоставяне на информационни листове за безопасност (ИЛБ).
REACH изисква от производителите и вносителите на химични вещества (1 тон/година) да се снабдят с информация относно физикохимичните свойства и ефекта върху здравето и околната среда на съответните вещества и да я използват при определяне на начините за безопасната им употреба. Всеки производител и вносител трябва да предостави на Агенцията регистрационно досие, включващо документирани данни и оценки. Всички потребители на опасни химикали са задължени да гарантират безопасната им употреба чрез подходящи мерки за управление на риска, посочени в регистрационното досие и съобщени на потребителите на химикалите чрез подробни информационни листове за безопасност.
Производители извън Европейския съюз нямат директни задължения по Регламента REACH. Такива задължения подчинени на REACH имат вносители, установени в Общността.
Съгласно регламента едно предприятие може да изпълнява няколко роли по веригата производител - вносител - потребител. За производител се определя компания, която произвежда вещество и в същото време е на територията на Европейската общност. Вносител е фирмата, която внася химическо вещество от страна, която не е член на евросъюза. Потребител по веригата е дружество, употребяващо вещество в самостоятелен вид или в смес, при извършването на неговите производствени или професионални дейности.
Информационният лист за безопасност (ИЛБ) е основен инструмент за комуникация по веригата на доставки на химикалите – производител, вносител, потребител надолу по веригата и дистрибутор. ИЛБ се предоставя при доставка на вещество или смес, класифицирани като опасни съгласно Регламент 1272/2008  (CLP).