Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Обяви за обществен достъп до Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА)

Публикувано на 02.02.2023 г.


На основание чл. 106, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:
 
Открит обществен достъп до документи по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за издаване на решение за потвърждаване на актуализиран Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал: 
„Балиста“ ЕООД - „Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“
с оператор: „Балиста“ ЕООД, гр. Казанлък, ул. „Иван Вазов“ № 5
с предмет на дейност: Производство на пиротехнически изделия и ловни патрони.

      Компетентен орган по издаване на решение за потвърждаване на актуализиран ДППГА е директора на РИОСВ – Стара Загора.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 02.02.2023 г. до 15.02.2023 г. на интернет страница на РИОСВ Стара Загора https://stz.riew.gov.bg/DPPGA-c422

Писмени становища, коментари и предложения по ДППГА се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на РИОСВ – Стара Загора.

     Лице за контакти: инж. Надя Проданова – главен експерт, 0884 54 20 24, nprodanova@stz.riew.gov.bg