Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Информационни листи за безопасност

С цел всички потребители на химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия да имат необходимите данни за безопасна употреба, е необходимо веществата да бъдат придружени от Информационен Лист за Безопасност (ИЛБ). Това трябва да даде възможност на работодателите да определя дали опасни химични вещества присъстват на дадено работно място и да се оцени риска за здравето и безопасността на работещите, произтичащи от тяхната употреба.
Всеки доставчик на вещество или смес трябва да предостави безплатно информационния лист за безопасност на хартиен или електронен носител:
когато вещество или препарат отговаря на критериите за класифициране като опасно в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)
когато веществото е устойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и високо биоакумулативно (vPvB), в съответствие с критериите, определени в Приложение XIII на Регламента REACH;
когато веществото присъства в списъка на вещества в Приложение XIV на Регламента REACH (вещества, предмет на разрешаване).Това трябва да се осъществи не по-късно от датата на първата доставка.
Всички ИЛБ за вещества или смеси, които са изготвени в съответствие с Приложение І (ІІ) от Регламент (ЕС) 453/2010 и вече са били предоставяни на получател (клиент) преди 1 юни 2015 г., МОГАТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БЪДЕЩИ ПОЛУЧАТЕЛИ ДО 1 ЮНИ 2017 г.
Случаите, при които ИЛБ трябва да се изготви в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830:
В случай, че след 1 юни 2015 г. е необходимо да се изготви нов ИЛБ, то той трябва да е изготвен в съответствие с Приложението към Регламент (ЕС) 2015/830.
В случай, че след 1 юни 2015 г. е необходимо да се актуализира съществуващ ИЛБ поради наличието нанова информация съгласно член 31, параграф 9 от Регламент REACH, т.е. наличие на нова информация, налагаща промяна на мерките за управление на риска, издаване или отказ на разрешение за употреба или налагане на ограничение, то актуализираният ИЛБ трябва да бъде изготвен в съответствие сПриложението към Регламент (ЕС) 2015/830.Всяка промяна в ИЛБ поради причина, различна от изброените в Член 31, параграф 9 от REACH, се счита за корекция на ИЛБ, а не актуализация!
 
ВАЖНО! ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ИМА СЪГЛАСУВАНОСТ МЕЖДУ ЕТИКЕТИРАНЕТО И ИНФОРМАЦИЯТА В ИЛБ.