Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Списък на обектите


СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ГЛАВА 7 , РАЗДЕЛ I  НА ЗООС, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РИОСВ – Стара Загора
 
Оператори /площадки Рисков потенциал Честота на проверки

Област Стара Загора
 
1.             „Бисер олива“ АД           
гр. Стара Загора
Нисък На две години
2. „Ойролог” ЕООД
база Стара Загора
Висок Ежегодно
3. „Зара газ”ООД
Газов терминал „Агробиохим“
гр.Стара Загора
Нисък На две години
4. "Зара газ" ООД     
Петролна база „Зара“
гр. Стара Загора
Висок Ежегодно
5.       „Заводски строежи Марица изток“ АД            гр. Стара Загора Висок Не изградено
6. „Континвест” ООД
база Стара Загора
Нисък На две години
7. „Линде газ България” ЕООД
база Стара Загора
Нисък На две години
8. „Лукойл България” ЕООД
ПСБ Стара Загора
Висок Ежегодно
9. „Стройпроект” ООД
гр.Стара Загора
Висок Ежегодно
10. „Tракия газ” ООД
гр.Стара Загора
Нисък Неработещ
11.
    „Софарма” АД 
 гр. Казанлък
Нисък На две години
12.    „Балиста“ ЕООД
 гр. Мъглиж
Нисък Ежегодно
13. „Гитекс“ ООД
гр.Николаево
Висок Ежегодно
14. „Кастамону България” АД
с.Горно Сахране, общ.Павел баня
  Нисък На две години
15.       ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД
с.Ковачево, общ.Раднево
Висок Ежегодно
16. „Контур Глобал
Марица изток 3” АД
с.Медникарово, общ.Гълъбово
Висок Ежегодно
17.           „Робертет България“ ЕООД           
  с.Долно Сахране, общ. Павел баня
Нисък На две години
18.               „Евасто“ ООД,                            с.Черна гора, общ. Братя Даскалови Нисък Неработещ

Област Сливен
 
19. „Алгънс“ ЕООД
гр.Сливен
  Нисък Ежегодно
20. „Екоенержи” ООД
гр.Сливен
Нисък На две години
21. ТД "ДРВВЗ"
Петролна база Сливен
Висок Ежегодно

Област Ямбол
 
22. „Минна компания Петров” АД
с.Каменец, общ.Стралджа
Нисък Ежегодно
23. „Палфингер продукционстехник“ ЕООД
с.Тенево, общ. Тунджа
Нисък Ежегодно
24. „ХЕС“ АД
гр. Ямбол
Нисък На две години
25.   „Геострой инженеринг“ ЕООД,   
   с. Калчево,общ. Тунджа
Нисък На две години
26. „Ривърс инвест” ЕООД
складова база Стралджа Мараш,
гр.Стралджа
Нисък Ежегодно