Въздух

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Вещества нарушаващи озоновия слой и флуорирани парникови газове (ФПГ)

За актуална информация, моля да се обръщате към експертите в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“, тел: 042/692 221


 
За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015 г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.
Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015 г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (Приложение 1)
Непълен списък с фирми, притежаващи инсталации за извършване на рециклиране и/или регенериране на контролирани вещества, е представен в Приложение 2.
Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012 г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011 г.).

Приложение 1
По-долу е разписана последователността от стъпки, която с влизането в сила на пълната забрана за пускане на пазара и употреба (вкл. на регенерирани/ рециклирани) HCFC от 01 януари 2015 г. трябва да се предприема от предприятията:

Първа стъпка: При извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудване, съдържащо HCFC, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, операторът на оборудването трябва да възложи на лице, притежаващо действащ документ за правоспособност (сертификат) извличането на HCFC.
Актуален списък с лицата, които притежават документ за правоспособност (сертификат), съгласно чл.3 на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (приета с ПМС №326 от 28 декември 2010 г.), е публикуван на интернет страницата на Българска браншова камара – машиностроене в раздел „Прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 Флуорирани парникови газове / База данни (регистри)“.
 
Втора стъпка: Предаване на излезлите от употреба хладилни агенти на базата на сключен писмен договор на фирма, задължително притежаваща следните  документи за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО):
Разрешение или комплексно разрешително за извършване на дейност, обозначена с код D15 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане D1 – D14, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им на отпадъци с код и наименование, съгласно Приложение 1 на Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците, както следва: 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC и
Регистрационен документ или комплексно разрешително за транспортиране на отпадъци с код и наименование, съгласно Приложение 1 на Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците, както следва: 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC. 
Информация за фирмите, притежаващи документите за посочените по-горе дейности или комплексни разрешителни, с които тези дейности са разрешени, може да бъде намерена на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp?RuchFind=1&ewc=140601&page=1.
 
Трета стъпка*: Превоз от България на излезлите от употреба хладилни агенти (отпадъци с код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC) за обезвреждане при спазване изискванията на:
Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци;
чл. 22, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, т.е. да предават въпросните контролирани вещества за унищожаване единствено в инсталации, отговарящи на технологичните изисквания, изброени в приложение VII на Регламента.Информация за изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци може да се открие на интернет страницата на МОСВ в раздел „ОТПАДЪЦИ | Трансграничен превоз на отпадъци“: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=380.
 
*На територията на Република България към момента няма инсталация за обезвреждане на HCFC. При установяване наличие на инсталация, която да съответства на изискванията на чл.22, параграф 2 и Приложение VII на Регламента, настоящите указания ще бъдат актуализирани и предприятията своевременно информирани от компетентните органи.
 
Четвърта стъпка – Докладване:
Лице, което през предходната година е извършило дейности по извличането на HCFC от хладилно, климатично или термопомпено оборудване, при спазване на изискванията, заложени в Първа стъпка от настоящите указания, до 15 февруари на текущата година трябва да представи в РИОСВ годишен отчет във формата съгласно Приложение №4 на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (в изпълнение на изискванията на чл.9 и чл.13 на Наредбата).
 

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи  парникови газове

От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуоровъглеводороди (HFC) за зареждане от 40 тона CO2 еквивалент или повече няма да може вече да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече, съгласно разпоредбите чл.13, §3, ал.1 от Регламент (ЕС) № 517/2014.
Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R404A, със заряд от 10 кг или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R404A. Същото важи за хладилни инсталации, заредени с 10 kg или повече фреон R507A. 
Рециклираните и регенерирани HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече (в това число R404A и R507) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030 г., при спазване на изискванията на чл.13, §3, ал.3, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 517/2014 и при условие че те са надлежно етикетирани
Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключенията важат единствено за съществуващо хладилно оборудване.
Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под –50°C, не подлежи на тази забрана.