Въздух

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Регистър по чл. 30 л от ЗЧАВ

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

От връзката по-долу можете да изтеглите Регистъра по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.
Регистър 21 Kb (xlsx) свали
Образец на заявление по чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ 47 Kb (doc) свали
Образец на заявление по чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ 48 Kb (doc) свали