Въздух

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Важно!

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн., ДВ, бр. 20 от 6.03.2007 г., изм. и доп бр. 55 от 20.07.2012 г.)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОИ, ЛАКОВЕ И АР ПРОДУКТИ
 
Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или  „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  (обн., ДВ, бр. 20 от 6.03.2007 г., изм. и доп бр. 55 от 20.07.2012 г.) и съгласно изискванията на чл.3, ал.2, чл.7 и чл.9 от Наредбата същите имат задължение да представят информация в РИОСВ –Стара Загора, за количествата продукти за нанасяне на  покрития, пуснати на пазара или употребени през 2019 г. по Приложение № 3 и Приложение № 6 най-късно до 31 март 2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИТЕ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
 
Чл. 31. Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 5.
Чл. 32. (1) Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет за изпълнението на задължението си по чл. 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 517/2014 съгласно формата по приложение № 6.
Чл. 33. (1) Ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 7.
Чл. 34. Преработвателите изготвят годишен отчет за количествата флуорсъдържащи парникови газове, преработени през отчетната година, съгласно формата по приложение № 8.
Чл. 35. (1) Информацията по приложение № 9 се изготвя от:
1. операторите на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, съдържащи 5 тона CO2 еквивалент, 3 килограма или повече флуорсъдържащи парникови газове; информацията се изготвя за по-малката стойност в килограми от 5 тона CO2 еквивалент или 3 килограма на съдържащите се в оборудването флуорсъдържащи парникови газове;
2. операторите на електрическа комутационна апаратура, оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове.
(2) Информацията по ал. 1 се актуализира и допълва всяка година.
Чл. 36. Отчетите по чл. 31, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34 и чл. 35, ал. 1 се предоставят на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намират флуорсъдържащите парникови газове, до 15 февруари на текущата година и се отнасят за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.
 
 ВАЖНО!!! ЗА ОПЕРАТОРИ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ

Съгласно изменение на Закона за чистотата на атмосферния въздух от 03.02.2017 г. за Средни горивни инсталации, с изключение на инсталациите с издадено комплексно разрешително по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда се създава и поддържа публичен регистър. 
От 31.07.2018 г., с Постановление № 150 от 24.07.2018 г. на Министерски съвет и на основание чл. 9г, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух е приета Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации, която въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации.
Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата, средните горивни инсталации попадащи в обхвата й следва да бъдат регистрирани по реда на чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с изключение на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда.
За вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация операторът на СГИ подава заявление по образец до директора на съответната РИОСВ. Към заявлението се прилагат: 
1. ЕИК (за чуждестранни лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус, като същият се представя и в легализиран превод на български език);
2. Информацията и документите по чл. 9г, ал. 3, т.1-8 и 13 от Закона за чистотата на атмосферния въздух; 
3. Документ за платена такса  - 190 лв. (съгласно чл.17б, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите (обн. ДВ бр.39/2011 г., изм.и доп. бр.3/2018 г.). 

Срокове за регистрация:

1. На основание чл. 9д. от Закона за чистотата на атмосферния въздух оператор на нова СГИ не може да я експлоатира, преди да е регистрирана в регистъра по чл. 9г, ал. 2.
2. На основание § 25 от допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух оператор на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW, е длъжен да я регистрира до 1 януари 2024 г.
3. На основание § 26 от допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух оператор на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 MW, е длъжен да я регистрира до 1 януари 2029 г. 
 
В случаите на всяка планирана промяна в Средната горивна инсталация, водеща до промяна в приложимите норми на допустими емисии, операторът подава незабавно до директора на съответната РИОСВ заявление за вписване на промяна в обстоятелствата. 

В случаите на промяна на оператора на СГИ и/или на промяна на адреса на стационарна СГИ, заявлението се подава в срок до 14 дни от настъпване на промяната. 

За вписване в регистъра на промяната и издаване на удостоверение за актуално състояние на Средна горивна инсталация, към заявлението се прилагат:
1. Документи, удостоверяващи промяната;
2. Документ за платена такса  - 70 лв. (съгласно чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите (обн. ДВ бр.39/2011 г., изм.и доп. бр.3/2018 г.). 
За стационарни Средни горивни инсталации заявленията се подават по местонахождение на инсталацията, а за мобилни Средни горивни инсталации – по седалище на оператора.
 
Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух:
т. 35. "Средна горивна инсталация (СГИ)" е горивна инсталация, чиято номинална входяща топлинна мощност е равна на или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW, независимо от използвания вид гориво.
т. 36. "Съществуваща средна горивна инсталация" e горивна инсталация, въведена в експлоатация преди 20 декември 2018 г. или която има действащо разрешение за строеж или одобрен инвестиционен проект, който не е изгубил правното си действие или за който е започнало производство по одобряване на инвестиционния проект преди 19 декември 2017 г., при условие че инсталацията е въведена в експлоатация не по-късно от 20 декември 2018 г.
т. 37. "Нова средна горивна инсталация" е горивна инсталация, за която е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти или за която възложителят е подал пред
компетентния орган заявление за въвеждането й в експлоатация след 20 декември 2018 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.

Банкова сметка:
IB AN: BG 80 UNCR 76303100116181
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ГР. СТАРА ЗАГОРА

Основание: за регистрация по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 17б, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
Основание: за вписване в регистъра на промяната по чл. 9г, ал. 13 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите. 

ЗАЯВЛЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ТУК :
1. ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
2. ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА