Въздух

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Ежедневни бюлетини за състоянието на въздуха

Бюлетин на Изпълнителната агенция по околна осреда (ИАОС)
 
- Ежедневен бюлетин на ИАОС за състоянието на атмосферния въздух в страната - обновява се всеки ден след 11.15 ч.

* Считано от 10.04.2012 г. ежедневния бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в района на гр. Стара Загора ще се публикува само на страницата на Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС), посочена по-горе.

** Забележка относно данните от автоматичните (АИС) и мобилни (МАС) станции
1. Данните от АИС “Зеления клин”, “Могила”, и от анализатора за серен диоксид в гр. Гълъбово постъпват в реално време в база данни за КАВ на РИОСВ Стара Загора и Националната база данни в ИАОС и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини издавани от РИОСВ/ИАОС.
2. Данните, които ежедневно постъпват в РИОСВ Стара Загора от МАС са предварителни. След проверка за достоверност и верифициране им, окончателните данни се публикуват в заключителни доклади от измерванията на качеството на атмосферния въздух с МАС.