АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО

ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

24.11.2023 г.
Уведомявам Ви, че на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са изготвени и проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000287 „ Меричлерска река“ и BG0000425 „Река Съзлийка“.
повече»

ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

16.11.2023 г.
Уведомявам Ви, че на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са изготвени и проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000441 „Река Блатница“, BG0000442 „Река Мартинка“, BG0000443 „Река Омуровска“ и BG0000612 „Река Блягорница“. 
повече»

На 01.08.2023 г. с „първа копка“ започна изпълнението на дейност 3 „Реализиране на заложените дейности в техническия проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана”.

02.08.2023 г.
 На събитието присъстваха служители на РИОСВ – Стара Загора, представители на Община Елхово, на фирмата изпълнител „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД и на фирмата за строителен надзор „ИВПИ КОНСУЛТ“ ООД.
повече»

Актуално съобщение

01.08.2023 г.
Досегашният директор на РИОСВ – Стара Загора Диана Искрева - Идиго е освободена на основание на резултатите от проверка, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите от 28.04.2023 г.
повече»

Започва изпълнението на дейности за възстановяване на заливаемия характер на поддържани резервати „Долна Топчия“ и „Балабана“

12.07.2023 г.
През месец юли 2023 г. ще започне изпълнението на основната дейност по проекта, свързана с възстановяване на заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и ПР „Балабана“.  
повече»

Промени в екологичното законодателство, касаещи площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци

03.07.2023 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 52 от 16.06.2023 г.
повече»