АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО

РИОСВ- Стара Загора приключи своята кампанията по повод Световния ден на водата

29.03.2024 г.
    Подобаващо се отбеляза Световният ден на водата от РИОСВ - Стара Загора. От 20 до 26 март отпразнувахме празника на водата с   ученици от три училища и деца от две детски градини.
    повече»

Предстои заличаването на незаконно маркирани участъци в Резерват „Кутелка“

06.03.2024 г.
Резерват „Кутелка“ е обявен със Заповед    № 1253 от 22.12.1983г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет. Защитената територия е с площ  6859.755 дка и е обявена с цел опазване на съобщества от мизийски бук и запазване на характерни скални местообитания на редки и изчезващи от страната и Европа грабливи птици.
повече»

ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

02.02.2024 г.
Уведомявам Ви, че на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са изготвени и проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000427 „Река Овчарица“, BG0000440 „Река Соколица“.  повече»

ВАЖНО!!!

04.01.2024 г.
НОВО (изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 24.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.): Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.
повече»

ВАЖНО!

19.12.2023 г.
ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ (СГИ)
Операторът/ите на съществуваща/и СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2024 г.
повече»

Деца зарадваха възрастните хора от дом „Богоявление“ с подкрепата на РИОСВ – Стара Загора

13.12.2023 г.
В дните преди Коледа младите еколози  от ОУ „Кирил Христов“ съвместно с РИОСВ- Стара Загора зарадваха възрастните хора от Дом за възрастни хора „Богоявление“- Стара Загора.
повече»

ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

24.11.2023 г.
Уведомявам Ви, че на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са изготвени и проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000287 „ Меричлерска река“ и BG0000425 „Река Съзлийка“.
повече»

ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

16.11.2023 г.
Уведомявам Ви, че на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са изготвени и проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000441 „Река Блатница“, BG0000442 „Река Мартинка“, BG0000443 „Река Омуровска“ и BG0000612 „Река Блягорница“. 
повече»