Води

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Административни услуги в направлението

Издаване на разрешение за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”, гр. Пловдив

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
(чл. 60, ал. 1 от Закона за водите (ДВ бр. 67/1999 г.)
 
За откриване на процедура за издаване на Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, кандидатите подават следните Заявления до Директора на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район – Пловдив
ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Разрешава се заустване на отпадъчните води без разрешително за обекти: извън регулация, с дневен отток до 10 м3/ден – битово-фекални води и с товар на замърсяването до 50 екв.ж. по БПК5, след задължително първично пречистване на водите. Във всички останали случаи, Разрешителното за заустване е задължително;
2. Разрешително за заустване се издава за съществуващи обекти и за обекти в процес на проектиране и/или строителство. Представянето на Разрешително за заустване е задължително за одобряване на проектите и за издаване на разрешение за строеж;
3. Редът и начинът на издаване на разрешителни за заустване са определени в Наредба № 2 / 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.
.....................................................................................................................................................................................