АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


АКТУАЛНО виж всички »

ВАЖНО!!!

06.12.2021 г.
С Постановление на Министерски съвет №354 от 26 октомври 2021 г. е приета Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ННВОППВОС) (oбн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021 г.).
Наредбата има за цел да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, върху околната среда и по-специално върху водната среда и върху здравето на човека, както и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни и устойчиви бизнес модели, продукти и материали с цел ефикасно функциониране на вътрешния пазар на Европейския съюз (ЕС). 
Чрез ННВОППВОС се въвеждат национални мерки, чрез които ще се постигнат изискванията за намаляване на замърсяването с отпадъци от еднократни пластмасови продукти и промяна в потребителското поведение.
С влизане в сила на Наредбата се забранява пускането на пазара на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, за които има наложени на пазара заместители за многократна употреба или такива, изработени от други материали, различни от пластмаса. Продуктите, които ще бъдат забранени за пускане на пазара са: пластмасови клечки за уши, чинийки, пластмасови прибори за хранене, бъркалки за кафе, сламки, кутийки за храна у чашки от експандиран полистирен, дръжки за балони, всички продукти от оксо-разградима пластмаса.
Наредбата има за цел да се предотврати и намали въздействието на определени пластмасови продукти С наредбата се определят:
1. мерките за постигане на устойчиво намаляване на употребата на определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ);
2. изискванията към определени ППЕУ;
3. изискванията за маркировка към определени ППЕУ;
4. мерките за носене на разширена отговорност от производители на ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, както и задълженията им за разделно събиране и рециклиране на ППЕУ;
5. отговорността за почистване на замърсяване с отпадъци от ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса;
6. мерките за повишаване на осведомеността на потребителите на определени ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса.