АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

На 01.08.2023 г. с „първа копка“ започна изпълнението на дейност 3 „Реализиране на заложените дейности в техническия проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана”.

02.08.2023 г.
        Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора (РИОСВ – Стара Загора) е бенефициент по проект № BG16M1OP002-3.007-0010-С01 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92А0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия“ и „Балабана“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.
         На 01.08.2023 г. с „първа копка“  започна изпълнението на дейност 3 „Реализиране на заложените дейности в техническия проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана”.  
      На събитието присъстваха служители на РИОСВ – Стара Загора, представители на Община Елхово, на фирмата изпълнител „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД и на фирмата за строителен надзор „ИВПИ КОНСУЛТ“ ООД.
      Изпълнението на дейностите в Техническия проект ще помогне за подобряване  природозащитното състояние  на природните местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) и 92А0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba в поддържан резерват „Долна Топчия“ и поддържан резерват „Балабана”.