ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

-

 • Уведомление за инвестиционно предложение за Разширение на съществуваща кравеферма и изграждане на производствена сграда за отглеждане на 122 бр. лактиращи крави, доилна зала с чакалня, обслужващи помещения и топла връзка между двете сгради в стопанския двор в имот № 000461 в землището на с. Бяло поле, общ. Опан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма с капацитет 20 000 кокощки носачки” в УПИУ-318, кв. 48 с. Съединение, общ. Братя Даскалови
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма с капацитет 20 000 кокошки носачки” в УПИ III 318, кв. 49, с. Съединение, общ. Братя Даскалови
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци, изграждане на ограда, сондаж и система за капково напояване в имот № 096034 в землището на с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на овощна градина с трайни насаждения сини сливи със сиСтема за капково напояване” в поземлени имоти №№ 047043, 0470441 и 047044 землището на с. Трапокяово, общ. Сливен
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци, с ограда и сондаж” в имот № 000619 в землището на е. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на овощна ябълкова градина, с ограда, система против градушки, птици и насекоми и система за капково напояване” в имот № 000375 землището на с. Опълченец и имоти с №№ 00241, 000231 в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови .
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда „кравеферма” и технологичното и преустройство в овцеферма за отглеждане на 200 бр. овце -майки с приплодите” в УПИ I -390 кв. 72в, с. Опан, общ. Опан
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Разширение на съществуващ хотелски комплекс с допълнителни площадки за изграждане на спортни терени, паркинг и зони за отдих в имоти с № № 010052 и 010033 в землището на с. Симеоново, общ. Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения със система за капково напояване и изграждане на огради” в имоти №№ 049009, 044004, 062002 и 015023 землището на е. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения със система за капково напояване и изграждане на огради” в имот 044008 землището на с. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на трайни насаждения със система за капково напояване в имоти с № № 042004, 067003, 055064, 055049, 053001, 036006, 032007, 021012, 016001, 014009, 000506 в землището на с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на вилно селище, състоящо се от 29 бр. еднофамилни вилни сгради и сондажен кладенец за противопожарни нужди в имот № 27499.94.1 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза и други етерично-маслени култури с обща площ 517 дка, изграждане на система за капково напояване, телена ограда на част от масивите, изграждане на два тръбни кладенеца и водовземане от повърхностни води от р. Тунджа за захранване с вода на системата за капково напояване в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.
  Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на 19,997 дка насаждения от чери-домати в имот № 019061 в землището на с. Зимница, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения в землището на гр. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  Закупуване на земеделска техника за селата Пряпорец и Кирилово, общ. Стара Загора и е. Караново, общ. Нова Загора; Засаждане на нови трайни насаждения от ягоди в имот № 017001 в землището на с. Караново; Изграждане на системи за капково напояване на трайни насаждения от малини и ягоди в имоти с № № 024015, 024017, 023007 и 022017 в землището на с. Пряпорец и в имоти с № № 015007, 014007, 014016, 015004, 015001 и 017001 в землището на с. Караново; Изграждане на носеща конструкция на съществуващи трайни насаждения от малини в имоти с № № 024015, 024017, 023007 и 022017 в землището на с. Пряпорец и имоти с № № 014007, 014016, 015004 и 015001 в землището на с. Караново.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на цех за производство на зеленчукови консерви в УПИ ХШ-281, кв. 41 по плана на е. Коларово, общ. Раднево.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза и лавандула и изграждане на система за капково напояване в землището на с. Виден и гр. Павел баня, общ. Павел баня.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на 1 брой тръбен кладенец за нуждите на бъдеща дестилерия” в УПИ II - 381, кв. 21 по плана на с. Средно градище, общ. Чирпан
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на кравеферма за 50 животни в имот № 000392 и преустройство и пристройка на съществуваща сграда в мандра за производство на сирене и кашкавал в УПИIII-200, кв. 37 в с. Попово и гр.Павел баня, общ. Болярово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Закупуване на земеделска техника, изграждане на фотоволтаична система и един брой сондаж” в УПИ VI-74, кв. 14 и УПИ VII-74, кв. 14 по плана на с. Добрич, общ. Елхово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на рибовъдно стопанство - риболюпилен комплекс за култивиране на зарибителен материал в затворена рециркулацион-на система и тръбен кладенец в УПИ IV-48, кв. 62 по плана на с. Зимница, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване в имоти с № № 011005, 010019, 012036 и 012037 в землището на с. Старо село,.общ. Сливен и в имот № 050007 в землището на с. Чокоба, общ. Сливен; поставяне на резервоари за съхранение на вода; поставяне на ограда в имоти с*№ № 012036 и 012037 в землището на с. Старо село, общ. Сливен; създаване на трайни насаждения от 18 дка череши и 10 дка вишни и поставяне на защитни мрежи в имоти с № № 011005, 010019, 012036 и 012037 в землището на с. Старо село, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Реконструкция, преустройство и смяна предназначението на съществуващи сгради за изграждане на ферма за 584 бр. овце, склад за фураж и др. спомагателни сгради в имот № 001147 в землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Опан в имот № 000116 в землището на с. Опан, общ. Опан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Гълъбово в имот № 000373 в землището на гр. Г ълъбово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на масиви е насаждения от маслодайни рози и изграждане на система за капково напояване в имоти с № № 000180 и 063024 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на десертни лозя в имот № 000100 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  Изграждане на Спа - център и къщи за гости в имот № 000573 в-землището на с. Баня, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на нова черешова градина в имоти с № № 024001, 024025, 024026, 024027 и 024018 в землището на с. Арнаутито, общ. Стара Загора; изграждане на система за капково напояване за съществуваща черешова градина в имоти с № № 024017, 024019 и 024011 в землището на с. Арнаутито и на новоизграждаща се в имоти с № № 024001, 024025, 024026, 024027 и 024018 в землището на с. Арнаутито, общ. Стара Загора и изграждане на лека прозирна ограда за защита от диви животни.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на общ. Чирпан в имот № 001380 в землището на гр. Чирпан, общ. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сепарираща и компостираща инсталациии” в УПИ IV , кв.4 по плана на гр. Чирпан
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Актуализация на проект „Закриване на старо депо за ТБО - гр. Твърдица”.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на биологични рози и лавандулови насаждения в имоти е № № 128044, 128040,000166 и 130026 в землището на е. Дъбово, общ. Мъглиж.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения в имоти с № № 67338.73.15, 67338.73.13 и 67338.72.2 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.