ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

--------------

 • КОС-01-5966/12.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за временно съхранение и предварително третиране на ИУМПС и продажба на резервни части“ в имот № 30870.80.3 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Мъглиж. /Публикувано на 25.11.2021 г./
 • КОС-01-6048/17.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Извършване на текущ ремонт и вътрешно преустройство на бивша почивна станция и монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан, към съществуващо котелно помещение”, в поземлен имот с идентификатор 67338. 03.141,  местност „Карандила”, гр. Сливен. /Публикувано на 29.11.2021 г./
 • КОС-01-6218/25.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти” в УПИ IX-417, кв. 62, с. Винарово, общ. Чирпан. /Публикувано на 30.11.2021 г./
 • КОС-01-6117/19.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Експлоатация на три броя котли на твърдо гориво, чрез оползотворяване на генерираната от производствената дейност слънчогледова люспа (биомаса), с цел осигуряване на съоръженията на площадката с технологична пара” в поземлен имот с идентификатор 68850.523.99, гр. Стара Загора. /Публикувано на 01.12.2021 г./
 • КОС-01-6189/24.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски център „Ритейл Парк“ в УПИ III, кв. 674 и УПИ II, кв. 673 по плана на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 01.12.2021 г./
 • КОС-01-6030/16.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Пълно оползотворяване на производствения отпадък, класифициран с код и наименование 03 01 05 „трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири“ в № 68850.522.5201 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 01.12.2021 г./
 • КОС-01-5391/12.10.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване и покривна фотоволтаична централа, закупуване на селскостопанска техника, видеонаблюдение и метеорологична станция”, в поземлен имот с идентификатор 66826.56.1, землище на с. Скобелево, общ. Павел баня. /Публикувано на 06.12.2021 г./
 • КОС-01-6027/16.11.2021 год. за инвестиционно предложение (ИП): „Организиране на площадка за приемане и третиране на неопасни утайки, зелени и други биоразградими отпадъци“ в имот с идентификатор 87374.42.975, територията на завод „Ямболен“ гр. Ямбол. /Публикувано на 08.12.2021 г./
 • КОС-01-6407/03.12.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 18280.39.923, гр. Гълъбово. /Публикувано на 09.12.2021 г./
 • КОС-01-4696/10.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Производство на топло и студенолюбиви риби във водите на съществуващ язовир“ в имот № 38039.200.133 по кадастралната карта на с. Колена, общ. Стара Загора. /Публикувано на 13.12.2021 г./
 • КОС-01-6526/08.12.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5301, гр. Стара Загора. /Публикувано на 15.12.2021 г./
 • КОС-01-6626/13.12.2021 год. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци с растителен произход“ в имот с идентификатор 18157.112.375 по КККР на гр. Гурково. /Публикувано на 23.12.2021 г./
 • КОС-01-6145/22.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Извършване на дейности по събиране, временно съхраняване, предварително третиране и рециклиране на отпадъци“ в имот № 87031.503.717 по кадастралната карта на с. Ябланово, общ. Котел. /Публикувано на  23.12.2021 г./
 • КОС-01-6659/15.12.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на жилищни сгради“ в имот № 35028.22.9 по кадастралната карта на с. Кабиле, общ. Тунджа. /Публикувано на  23.12.2021 г./