АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

Започва изпълнението на дейности за възстановяване на заливаемия характер на поддържани резервати „Долна Топчия“ и „Балабана“

12.07.2023 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора (РИОСВ – Стара Загора) e бенефициент по проект № BG16M1OP002-3.007-0010-С01 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92А0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия“ и „Балабана“. Проектът се изпълнява на територията на Община Елхово от 2018 г. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. 

Основната цел на проекта е оводняване на резерватните територии, като се осигурят допълнителни водни количества и се възстанови заливаемия характер на ПР „Балабана“ и ПР „Долна Топчия“. Изпълнението на проекта ще помогне за съхраняване на смесените широколистни насаждения, включващи в състава си летен дъб, полски ясен, полски бряст, бяла върба и бяла топола. 
През месец юли 2023 г. ще започне изпълнението на основната дейност по проекта, свързана с възстановяване на заливаемия характер на ПР „Долна Топчия“ и ПР „Балабана“.  
За територията на ПР „Балабана“ се предвижда оводняването да се осъществи чрез водохващане от р. Тунджа и транспорт на водните количества посредством реконструкция на оводнителни канали „Източен“, „Поповска 1“ и „Поповска 2“ .
За повишаване влажността на почвата в ПР „Долна Топчия“ се предвижда изграждане на три броя габионни стени с дължина на преливния ръб - 14 метра на „Дипсиза 1“, 10 метра на „Дипсиза 2“ и 12 метра за „Дипсиза 3“. 
Съпътстващите строително-монтажни дейности са свързани с машинно почистване на храстова растителност, премахване на дървесна растителност, почистване на речното корито, поддържане на съществуваща инфраструктура. Почистената растителност и иззетите земни маси ще се транспортират до регламентираните за тази цел места. 
Всички строително-монтажни дейности ще се извършат при спазване на екологичното законодателство и са съобразени с разпоредбите на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за устройство на територията и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Изпълнението на дейностите ще се извърши от „Технострой – Инженеринг 99“ АД. С фирмата са сключени договори  при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки.
Крайният срок за изпълнение на дейността е 30.10.2023 г.
Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане целите на приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ и ще помогне за подобряване природозащитното състояние на природните местообитания  в поддържан резерват „Долна Топчия“ и поддържан резерват „Балабана“.

                                        
                                                                            ПР Балабана
 

                                        
                                                                           ПР Долна Топчия

                                       
                                                                        ПР Долна Топчия