НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.007-0010-С01

23.11.2023 г.
На 21.11.2023 г. в Народно читалище „Развитие – 1893 г.”, гр. Елхово се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.007-0010-С01 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92А0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия“ и „Балабана“  с бенефициент РИОСВ – Стара Загора.  
В рамките на събитието се представиха резултатите от изпълнението на дейностите. Основната цел на проекта е оводняване на резерватните територии, като се осигурят допълнителни водни количества и се възстанови заливаемия характер на ПР „Балабана“ и ПР „Долна Топчия“. 
За увеличавене влажността на територията на ПР „Балабана“ е изпълнено водохващане от р. Тунджа и транспорт на водните количества посредством реконструкция на оводнителни канали „Източен“ с дължина 1897 м, „Поповска 1“ с дължина 879 м и „Поповска 2“ с дължина 863 м. 
За повишаване влажността на почвата в ПР „Долна Топчия“ са изградени три броя габионни стени с дължина на преливния ръб 14 м на „Дипсиза 1“, 10 м на „Дипсиза 2“ и 12 м за „Дипсиза 3“. 
Изпълнението на проекта ще помогне за съхраняване на смесените широколистни насаждения, включващи в състава си летен дъб, полски ясен, полски бряст, бяла върба и бяла топола.   
 Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с обща стойност 1 489 422,96 лева, от които 1 266 009,51 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 223 413,45 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Срок за изпълнение на проекта: 26.09.2018 г. до 26.04.2024 г.